M-G¼-HÛ-¤ïÅ-qô-Vïm-qô-JËm-lÛºÛ-im-dïm-Vïh-ˆÛ-¾ô-ºhÛºÛ-ŸÛ-zhïºÛ-G¸ïPÅ-dGÅ-hï- Tï;-uÛ-¤fÞm-M¾-Dz-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-¸Þ¼-q-È-¶ï¾-¤VôG-¾-ºzÞ¾-Mãü


2003-10-02
Share

{}ü üM-G¼-HÛ-¤ïÅ-qô-Vïm-qô-JËm-lÛºÛ-im-dïm-Vïh-ˆÛ-¾ô-ºhÛºÛ-ŸÛ-zhïºÛ-G¸ïPÅ-dGÅ-hï- Tï;-uÛ-¤fÞm-M¾-Dz-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-¸Þ¼-q- ¶D-¾¶- È-¶ï¾-¤VôG-¾-ºzÞ¾-Mã-»Ûm-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG hï-»P-hï-¼ÛP-mÛ-M-G¼-HÛ-¤ïÅ-qô-Vïm-qô-JËm-µÛºÛ-ºFâPÅ-Ç+¼-hÝÅ-Vïm-»Ûm-q-hP- hÝÅ-Vïm-ºhÛ-M-G¼-M¾-»ôPÅ-mP-ÆâP-z¯Û-ŸÝÅ-»ôh-q-hP- ¾ô-¿e¼-ZÛm-ºhÛ¼- º²¤-JÀÛP-ŸÛ-zhï-hP-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-h¼-ºwï¾-GmP-Mã¼-fÞGÅ-ºDÞ¼-Vï-ÁïÅ-GmP-¤Dm-¾- M-G¼-mÅ-ŸÛ-zhïºÛ-G¸ïPÅ-dGÅ-wÞ¾-HÛ-»ôh-q-zŸÛm- ºhÛ-¾ô-7uÛ-mô¼-7GôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¾-hh-GÝÅ-Vïm-qô-ŸÝ-¤Dm-mô-Ç~ï¾-ŸÛ-zhïºÛ-G¸ïPÅ-dGÅ-zŸïÅ-¤Dm-Tï;-uÛ-¤fÞm-M¾-Dz-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-¸Þ¼-q- È-¶ï¾-¤VôG-¾-ºzÞ¾-Mã¼- M-G¼-HÛ-ÆÛh-„Àôm-Í-b¾-„ËÛ-È-¼Û-¶W-q»Û-±ßh-qºÛ-¸Þ¼-hqP-n¤Å-ˆÛ-ºhï¤Å-;-ŸÝÅ-»ôh-q-hP- G¸ïPÅ-dGÅ-hï-¾-M-G¼-ÇKô¼-¤ô- Å-»-10 hP-Vï-zÇeôh-ˆÛ-xG-Eï¼-ŸÛG-ˆP-»ôh-q-¼ïh- hï-ÇSôm-G¸ïPÅ-dGÅ-hï-zŸïÅ-¤Dm-DôPÅ-ÅÞ- ¿Ëô-ÍwÛ-¼Û-;ºÛ-¤Û-¼ÛGÅ-mG-qôºÛ-fôz-fP-¯ôh-¾ïm-GmP-¤Dm-ÆÛh-º²Ûm-¸Þ¼-q- mï¾-Åm- ¤m-iï-¾º- hP-‚P-Í»¼-¾ïmi-»ÛÅ-uÛ-¤P-fôz-fP-¯ôh-¾ïm-HÛ-hzÞ-FÛh- W×ôm-Èm-=¼- ÅôGÅ-»Ûm-ºhÝG- hGÝP-IPÅ- 67 ¾-wïzÅ-qºÛ-Tï;-uÛ-¤fÞm-M¾-Dz-ˆÛ-ÆÛh-º²Ûm-¸Þ¼-q- È-¶ï¾-¤VôG-GÛÅ-hï-ÇS-»Þ¾-hï-h¤¼-qôºÛ-ÆÛh-GŸÝP-ºôG-»ôh-Ç+zÅ-fÞGÅ-ŸÝ¤-q-¤ïh-q¼-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¯ôh-¾ïm-GmP-»ôh-q-hP-h¤¼-qôºÛ-GŸÝP-º²Ûm-ºôG-mÅ-Tïh-uÛ-¤fÞm-M¾-Dz-¾-Hã¼-XïÅ-xÛ-¾ô- 1989 mÅ- 2002 z¼-»Þ¾-hïºÛ-ÆÛh-º²Ûm-HÛ-fÞGÅ-ºGm-zŸïÅ-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།