Í-¤Û-¼Û-;Å- ÁÛ-¼Û-¾P-;ºÛ-‡-¤Û¾-¿eG-GÛ-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-hï-iG-qôºÛ-ºWÛGÅ-Ç+ݾ-¼ÛP-¾ÞGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-q-»Ûm-Ç+ô¼-»P-zB¼-Gž-zOGÅ-GmP-»ôh-qü


2003-10-03
Share

{}ü üÍ-¤Û-¼Û-;Å- ÁÛ-¼Û-¾P-;ºÛ-‡-¤Û¾-¿eG-GÛ-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-hï- iG-qôºÛ-ºWÛGÅ-Ç+ݾ-¼ÛP-¾ÞGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-q-»Ûm-Ç+ô¼-»P-zB¼-Gž-zOGÅ-GmP-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG hïP-Ç+zÅ-ÁÛ-¼Û-¾P-;ºÛ-GŸÝP-hP-‡-¤Û¾-¿eG-GÛ-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-GZÛÅ-hz¼-ŸÛ-zºÛ-IôÅ-¤ô¾-GmP-¤Ûm-¾-¤-¿eôÅ-q¼- Í-¤Û-¼Û-;Å- ‡-¤Û¾-¿eG-GÛ-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-mÅ-h-hÝP-»P-ºWÛGÅ-Ç+ݾ-iG-uôh-‚ïh-ÇKô-Çtï¾-zŸÛm-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-¾-GŸÛ-mÅ- Í-¼ÛºÛ-xÛ-ºƒï¾-¾Å-DP-GÛÅ- Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-hï-iG-qôºÛ-ºWÛGÅ-Ç+ݾ-¼ÛP-¾ÞGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-q-»Ûm-Ç+ô¼-fG-GTôh-GmP-z-hï- »Þ¾-hïºÛ-mP-zTº-zŸÝGÅ-Í-¼ÛºÛ-GŸÝP-±z-¾Å-DP-mÅ-hï-¼ÛP-zOGÅ-Gb¤-ŸÛG- M¾-Å-D×ô-¾ô¤-„Ëô-mP-Çtï¾-»ôh-q-¼ïh- ÁÛ-¼Û-¾P-;ºÛ-‡-¤Û¾-ÇeG-GÛ-Hïm-¾ôG-mÅ-GŸÝP-¾-Pô-Lô¾-Hïm-¾PÅ-‚Å-bï-¾ô- 20 ¼ÛP-mP-ºDÞGÅ-‚ãP-z¼-ÇS-qô-mô¼-¶ïÅ-¾-ÁÛ-¼Û-¾P-;ºÛ-GŸÝP-hP-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-hz¼-ŸÛ-OÛG-ˆÛ-z;º-zÇkݼ-Gô-OÛG-ŸÝÅ-ˆP- ºhÛ-¾ôºÛ-xÛ-¹- 4 qºÛ-mP-mÅ-z¸ÞP- Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-hïÅ-GŸÝP-hP-ºƒï¾-¤fÞh-‚ïh-ˆÛ-¤ïh-q-¼ïh- Í-¤Û-¼Û-;Å- Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-hï-iG-qôºÛ-ºWÛGÅ-Ç+ݾ-¼ÛP-¾ÞGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-q-ŸÛG-»Ûm-qºÛ-fG-GTôh-GmP-z-hï-mÛ-„Àô-Hôh-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-ŸÛG-»Ûm-Ç+ô¼- ÁôG-DG-ºhÛºÛ-ºGô-FÛh- ÅÞ-l- fm-JËm- mÅ-ºIï¾-zXôh-‚Å-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།