7GôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-M-G¼-M¾-Å-¿kÛ-¾Û-hP-»ô-¼ôz-M¾-Dz-DG-TÛG-hÝ-VÛzÅ-zNå¼-GmP-Mãü


2003-10-03
Share

{}ü ü7uÛ-mô¼-7GôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG- ºhÛ-¹ºÛ-±ïÅ- 5 mÅ-z¸ÞP-ZÛm-IPÅ- 19 ¼ÛP-M-G¼-M¾-Å-¿kÛ-¾Û-hP- xÛ-M¾-»Þ¾-Iâ-Åïqïm-hP-w×¼m-ÅÛ- W¼-¤-aÛ- Tï;-uÛ-¤fÞm-M¾-zTÅ-ÅÞ-VÛzÅ-zNå¼-HÛ-¤²h-V¼-fÞGÅ-Gbm-ºDï¾-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG hï-»P-hï-¼ÛP-hq¾-¿km-Ç+Ý-ÇKï¼-»ÛG-±P-mÅ-Gż-ºGôh-Gž-zOGÅ-ÁÛG-Çtï¾-zºÛ-mP- ±ïÅ- 5 ZÛm-zôh-ˆÛ-hzÞ-FÛh-„À-m-¤ïh-q-7uÛ-mô¼-7GôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-zŸÝGÅ-ÇK¼-mÅ- M¾-Å-¿kÛ-¾Û¼-VÛzÅ-zNå¼-mÅ- ±ïÅ- 6 ZÛm-Çeôm-qºÛ-ºFâPÅ-Ç+¼-Bïh-±¾-JÀÛP-DºÛ-mP-VôÅ-xôGÅ-ˆÛ-¤²h-ÇKôºÛ-mP-¿Ëm-zŸÝGÅ-GmP-Mã-»Ûm-q-hP- hï¼-M-G¼-HÛ-hqôm-¼ÛGÅ-Vï-DG-ºGº-ŸÛG-ˆP-wïzÅ-Mã-»Ûm-ºhÝG- xÛ-±ïÅ- 7 ZÛm-7GôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG Åï-qïm-HÛ-M¾-Å- ¤×ï-iÛ¼Ûi- ¾-ŸzÅ-Åô¼-ºDôh-GmP-GÛÅ- xÛ-iô-º²¤-JÀÛP-ŸÛ-zhïºÛ-Ç+ô¼-z;º-ÇÀôz-GÅÞPÅ-zÁh-°¾-Mã- ±ïÅ- 8 ZÛm-7G&G&GôP-Å-¤VôG-¾- Wï¤Û-Ç~ä¼Þ-mï=- fïzÅ-¯-DP-mÅ-G¸ïPÅ-dGÅ-ÁÛG-ºzÞ¾-zŸïÅ-ŸÝ-Mã-»Ûm-ºhÝG- hï-mÅ-±ïÅ- 10 ZÛm-7G&G&GôP-Å-¤VôG-w×-¼m-ÅÛºÛ-M¾-Å-qï-¼ïÅÛ-¾-ŸzÅ-Åô¼-ºDôh-Mã-hP-±ïÅ- 11 mÅ- 17 z¼-ZÛm-IPÅ-zhÝm-¼ÛP-hh-¿km-VôÅ-ŸÝ-z-n¤Å-¾-GÅÞPÅ-VôÅ-z=Ûm-°¾-Mã-hP- w×-¼mÅÛºÛ-ÆÛh-º²Ûm-¸Þ¼-qºÛ-¿U¤- ¤×Û-‡-¼m- HÛ-±ôGÅ-q-mÅ-Gô-OÛGÅ-ŸÝÅ-qºÛ-±ôGÅ-Vïm-ŸÛG-¾-VÛzÅ-zNå¼-HÛ-¤²h-ºV¼-»ôh-q-¼ïh- hï-XïÅ-±ïÅ- 17 ZÛm-7uÛ-mô¼-7GôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG- W¼-¤-aÛºÛ-M¾-Å-„˼-¾Ûm-¾-VÛzÅ-zNå¼-zBPÅ-mÅ- ±ïÅ- 18 ZÛm-Ȥ-„Ëô¾=-¤fô-ÇÀôz-hP- wÛ¼Ûi-¼ÛD-aô-¤a-fïzÅ-¯-GZÛÅ-¸ÞP-ºƒï¾-fôG-mÅ-Gô-OÛGÅ-ŸÝÅ-qºÛ-¤P-±ôGÅ-¾-ŸÛ-zhï-zCæm-fzÅ-ˆÛ-JÀïP-GŸÛºÛ-fôG-z;º-ÇÀôz-°¾-Mã- ±ïÅ- 18 ZÛm-7G&G&GôP-Å-¤VôG-Tï;-uÛ-¤fÞm-M¾-Dz-ˆÛ-M¾-Å- qï¼ïGÙ- ¾-ŸzÅ-Åô¼-ºDôh-GmP-GÛÅ- M¾-uÛºÛ-zôh-hôm-Mz-Bô¼-¿Ëm-±ôGÅ-fïPÅ-zŸÛ-q-hzÞ-º‚ïh-¤²h-ÇKôºÛ-fôG-GÅÞPÅ-zÁh-°¾-GmP-hP- hï-mÅ-Tï;-uÛ-¤fÞm-M¾-Dz-ˆÛ-ÆÛh-º²Ûm-¸Þ¼-q- ¶D-¾ï¶- È-¶ï¾- mÅ-VôÅ-¾ÞGÅ-¼ÛÅ-¤ïh-hz¼-IôÅ-zÇkݼ-¿Ëm-±ôGÅ-ŸÛG-Gô-OÛG-GmP-zºÛ-mP-¿Ëm-zŸÝGÅ-GmP-Mã-ÅôGÅ-¤²h-ºV¼-»ôh-q-¼ïh

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།