º²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-¾ô-ºDô¼-¿Ëm-±ôGÅ-¾ïGÅ-Iâz-‚ãP-»ôh-qü


2003-10-03
Share

{}ü üÇ+zÅ- 58 qºÛ-º²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-¾ô-ºDô¼-¿Ëm-±ôGÅ-zhÝm-yG-GZÛÅ-¼ÛP-¿Ëm-±ôGÅ-¾ïGÅ-Iâz-‚ãP-zºÛ-mP- M¾-uÛºÛ-mP-xôGÅ-¤P-qôºÛ-zŤ-±ß¾-¾-z¯Û-z;ݼ-Vï-G¾-hP- »P-M¾-Dz-hq¾-º‚ô¼-¤fº-Ÿm-mP- hzÞ¾-wôPÅ- ºyôh-zÇeïm- ºwï¾-MÅ-ÅôGÅ-ˆÛ-¯-hôm-¾-ÁÝGÅ-Çoôm-fïzÅ-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG ±ôGÅ-ºhݺÛ-hzÞ-º‚ïh-ZÛm-¤ô¼- Í-¼ÛºÛ-ÆÛh-º²Ûm-HÛ-GÅÞP-zÁh-mÅ-ÍÛ-¼;-mP-M¾-uÛºÛ-ºGm-DÞ¼-Vï-¼Þ-GbôP-fzÅ-GmP-»ôh-q-hP- »P-W¼-¤-aÛ-hP-w×-¼mÅÛ-ÅôGÅ-ˆÛÅ-M¾-±ôGÅ-¾-ºGm-hzP-ºzÞ¾-hGôÅ-qºÛ-¯-hôm-fôG-ÁÝGÅ-Çoôm-Bôm-»ôh-q-¼ïh- GŸÛ-¯ºÛ-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-ÆâP-Bôz-¿Ëm-DP-GÛ-Iâz-V-zTôÅ-zNå¼-GbôP-G¾-Vï-zºÛ-Ç+ô¼-zIô-JÀïP-GmP-»ôh-ˆP-fG-GTôh-¤-fÞz-q¼-ºyôÅ-¾ÞÅ-ÅÞ-¿ËG-»ôh-q-¼ïh- fïPÅ-ºhÛºÛ-M¾-±ôGÅ-mP-M¾-Dz- 189ºÛ-Ç+Ý-±z-n¤-qÅ-GÅÞP-zÁh-GmP-»ôh-q-hP- hï-DôPÅ-mÅ-M¾-Dz-ˆÛ-G®ô-º²Ûm- 50 hP-ÆÛh-„Àôm- 22 wïzÅ-fÞz-»ôh-q-zTÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།