z¾-»Þ¾-mP-ÆÛh-hôm-HÛ-½‰ôG-¸ÛP-¼P-ºWGÅ-GmÅ-»ôh-Ç+ô¼-Gmh-hôm-h‚ï-ŸÛz-q-±ôÅ-Bôm-zXôh-‚ïh-ˆÛ-»ôh-qü


2003-10-03
Share

{}ü üz¾-»Þ¾-HÛ-M¾-qô- H-mïm-l-¼Å- ºôÅ-zÇkݺÛ-¾¤-ºhï¤Å-fôm-‚ãP-zºÛ-ÆÛh-GŸÝP-xÛ¼-zÇkÝ-GmP-Çeï- »Þ¾-mP-ŸÛ-zhï-Æ-zdm-»ôP-z-GmP-MãºÛ-Ÿ¾-zŸïÅ-GmP-mÅ-¾ô-GTÛG-ºDô¼-m-»P- z¾-»Þ¾-mP-ÆÛh-hôm-HÛ-½‰ôG-¸ÛP-¼P-ºWGÅ-GmÅ-»ôh-Ç+ô¼-Gmh-hôm-h‚ï-ŸÛz-q-±ôÅ-Bôm-zXôh-‚ïh-ˆÛ-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG hï-»P-M¾-qô- H-mïm-l-¼Å- ÇS-¾ôºÛ-xÛ-¹- 10 ±ïÅ- 4 ZÛm-ÆÛh-„Àôm- Áï¼-„Ë-È-lݼ-lïºÞ-„Ë- ¾-ºWôm-fPÅ-¤ïh-±ß¾-GÅÞPÅ-bï-GmÅ-h‚ãPÅ-zbP-z-hP- lïºÞ-„ËÅ-xÛ-¹- 11 mP-M¾-»ôPÅ-ºôÅ-zÇkÝ-hGôÅ-qºÛ-hGôÅ-ºhÝm-zbôm-m-»P- hï¼-M¾-qôÅ-GÅm-ºWôG-¤-GmP-z¼- ºôÅ-zÇkÝ-Gż-q-¤-‚Å-z¼-hÝ- z¼-zL¾-HÛ-ÆÛh-GŸÝP-ŸÛG-zÇ+ô-zŸGÅ-GmP-»ôh-q-¼ïh- hï-GmP-mÅ-¾ô-GTÛG-ÉÛ¾-qô-ºDô¼-HÛ-»ôh-¼ÞP- M¾-qô- H-mïm-l-¼Å- z¾-»Þ¾-mP-Vz-ÆÛh-zdm-¿ËÛP-z¸ô-¤-fÞz-q-hP- M¾-»ôPÅ-ºôÅ-zÇkÝ-Gż-q-‚-MãºÛ-Gž-zOGÅ-ˆP-GmP-fÞz-¤ïh-Ç+ô¼- M¾-Å-;f-¤m-IâºÛ-mP-»ôh-qºÛ-ÆÛh-hôm-±m-¼ÛG-q-Ç+Ý-ŸzÅ- „Ëô-GÙïm-l-¼º-f-q-¾ÛÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG- »P-„Ë-¼b- ¤×ô-Èm- Í-lÛ-;-¼Û-ŸÝ-z-z¾-»Þ¾-HÛ-h¤¼-ÁôG-±ôGÅ-qºÛ-ºGô-FÛh-¤fô-IÅ-mÅ- hïP-Ç+zÅ-z¾-»Þ¾-mP-ÆÛh-hôm-HÛ-h;º-½‰ôG-Vïm-qô-ºyh-zŸÛm-»ôh-q-hP- G¾-bï-M¾-qôÅ-¼P-GÛ-mô¼-ºFâ¾-¤Eïm-q-GmP-Çeï-hGï-ºhÝm-Bôm-Åï¾-GP-¤HôGÅ-¤-GmP-±ï- M¾-Dz-¤Þm-mG-mP-¿ËàP-Mã-PïÅ-Ç+ô¼-HÛ-Zïm-zl-»P-zbP-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།