M-¼ÛGÅ-ÇÀôz-yâG-DG-ÇÀôz-fôm-‚ãP-Çeï-zôh-ˆÛ-IôP-Eï¼-DG-¾-ºGm-º²Ûm-¾Å-‚ïh-hÝ-zÇ+ô-GbôP-‚ïh-zŸÛm-qü


2003-10-03
Share

{}ü üzôh-ˆÛ-M¾-Å-¿Ë-źÛ-¤fô-ÇÀôz-DP-mÅ-M-¼ÛGÅ-ÇÀôz-yâG-zhÝm-Tß-®¤-ºhÛ-¾ô-xÛ-¹-zhÝm-qºÛ-mP-ÇÀôz-fôm-‚ãP-Çeï- hïP-zôh-ˆÛ-IôP-Eï¼-DG-¾-ºGm-º²Ûm-¾Å-‚ïh-hÝ-zÇ+ô-GbôP-‚ïh-zŸÛm-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG hï-»P-Gż-ºGôh-q-ÇKï¼-q- ;Ùï=- Åôm-i¼ÅÛ- »ÛÅ-Gż-ºGôh-GmP-z¼-GŸÛGÅ-m- mÝz-xôGÅ-Gż-Çtï¾-Vïm-qô-ŸïÅ-qºÛ-¾Å-ºGݾ-ºôG-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-z;ôh-‚ãÅ-zbP-z-¿e¼- M-¼ÛGÅ-ÇÀôz-fôm-q-FÛ-±ô-¤P-qô-zôh-fï-zºÛ-M-mG-GÛ-mÝz-xôGÅ-Å-DÞ¾-hÝ-¾Å-¼ÛGÅ-Ço-±ôGÅ-mP-ŸÝGÅ-Mã¼-hP-„ÀPÅ-fôm-DôPÅ-mÅ-iâG-ÇeôP-®¤-ºhï¤Å-fôm-‚ãP-»ôh-q-¼ïh- M-mG-GÛ-¤Û-Åï¼-n¤Å-GmÅ-Çkôh-‚-»Þ¾-hï¼-hïz-Bï¾-‚ïh-hGôÅ-q-hP- GP-‚ãP-GmÅ-Çtô-¤Û-VôÅ-qºÛ-z;G-Çkô¤-»ôh-¤ôh-ˆP- zôh-xôGÅ-ÅÞ-lôG-fôm-‚ïh-¤Û-±ô¼-Å-GmÅ-DG-GZÛÅ-ÅÞ-hïz-Bï¾-‚ïh-VôG-qºÛ-h¤ÛGÅ-zž-¤fÞm-Aïm-vôh-ˆÛ-»ôh-qÅ-hï-fôG-mÅ-M-¼ÛGÅ-hï-hG-zôh-mP-Gbm-Çkôh-‚-MãºÛ-VôG-¤Vm-fôz-q-»Ûm-q-¼ïh- GP-¿e¼-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-mP-¤Û-ºzô¼-Çtô-ÁÝG-GÛ-ÆÛh-‚ãÅ-¾G-zÇe¼-ÇS¼-zÅ-ÁÝGÅ-Vï-¼Þ-zbP-hP-GbôP-zŸÛm-q-»Ûm-ŸÛP- hqï¼-m-GmÅ-Çkôh-‚-»Þ¾-Å-GmÅ-ÅÞ-hïz-Bï¾-‚ïh-hGôÅ-qºÛ-FÛ¤Å-»ÛG-¾-zB¼-zTôÅ-¾ô-ÁÅ-ÇSôm-mÅ-zbP-»ôh-±ôh-ˆP- hïP-hPôÅ-ÅÞ-¾G-zÇe¼-‚ïh-q-hïÅ-M-¼ÛGÅ-Vïh-¾Å-q-®¤-¤Ûm-q¼- M-mG-mP-¾Å-¤ïh-¾Å-¤Û-w¾-q-wôm-Vï-zôh-mP-GŸÛÅ-ÇtôÅ-‚ïh-fÞz-q-hP- »P-zôh-mP-¾ô-Pô-GÅÞ¤-®¤-zÇkh-m- Gbm-Çkôh-hïz-Bï¾-»P-‚ïh-VôG-qÅ- zôh-»Þ¾-mP-zôh-¤Û-IPÅ-ZÝP-¤Û-¼ÛGÅ-z¸ô-MãºÛ-h¤ÛGÅ-»Þ¾-Pm-q-¾G-zÇe¼-‚ïh-zŸÛm-q-ÅôGÅ-GmÅ-±ß¾-z;ôh-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།