M-G¼-¿Ëô-xôGÅ- ¤ïP-GÙ-¾ô¼- IôP-Eï¼-mP-zôh-ˆÛ-hÝÅ-Çeôm-ŸÛG-Gô-OÛG-GmP-Mã-»Ûm-qü


2003-10-03
Share

{}ü ü¹-z-ºhÛºÛ-±ïÅ- 6 mÅ-z¸ÞP-ZÛm-GÅÞ¤-HÛ-¼ÛP- M-G¼-¿Ëô-xôGÅ- ¤ïP-GÙ-¾ô¼- IôP-Eï¼-mP-zôh-ˆÛ-hÝÅ-Çeôm-ŸÛG-Gô-OÛG-GmP-Mã-»Ûm-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG GôP-ŸÝÅ-zôh-ˆÛ-hÝÅ-Çeôm-hï-zŸÛm-IôP-Eï¼-hï¼-ÇÀôz-GZï¼-GmP-zŸÛm-qºÛ-zôh-qºÛ-ÇÀôz-yâG-±ô-hP-zôh-ˆÛ-IôGÅ-qô-ŸïÅ-M-G¼-HÛ-zôh-hôm-Mz-zBô¼-±ôGÅ-q-GZÛÅ-fÞm-¤ôP-GÛ-fôG-mÅ-Gô-OÛG-GmP-z-ŸÛG-»Ûm-q-hP-hÝÅ-Çeôm-HÛ-Ç+Ý-¤Iôm-G®ô-zô¼-Å-GmÅ-Zïm-dôG-zÇ+ô¼-ÆâP-zºÛ-uÛ-Ez-Ç+Ý-ŸzÅ- l¼-¤-q¾- aï-GÙÛ-hP-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-¿Ëô-uÛ-n¤-GZÛÅ-Ghm-ºiïm-ŸÝ-ºV¼-»ôh-q-hP-ZÛm-GÅÞ¤-HÛ-hÝÅ-Çeôm-hïºÛ-¼ÛP-zôh-hP-ºƒï¾-zºÛ-hq¼-HÛ-ºIï¤-Çeôm-hP-zôh-ˆÛ-¼ÛG-GŸÝP-Fz-Çeôm-ÅôGÅ-GmP-Mã-»Ûm-q-¤-¸h-ZÛm-¤fº-¤¼-zôh-¸Å-ˆÛ-ºIï¤-Çeôm-ŸÛG-ˆP-Gô-OÛG-GmP-ºV¼-»ôh-ºhÝG- GmÅ-±ß¾-mP-¤Þ-¤fÞh-GôP-ŸÝÅ-M-G¼-IôP-Eï¼-hïºÛ-mP-zôh-qºÛ-ÇÀôz-yâG-GÅÞ¤-zM-®¤-ŸÛG-»ôh-q-hP-DôP-n¤Å-mÅ-zôh-¤ÛºÛ-Eh-VôÅ-¿km-qºÛ-¼ÛG-GŸÝP-n¤Å-Å-GmÅ-M-G¼-¤Û-¤P-¾-Pô-vôh-»ôP-fzÅ-ÅÞ- GôP-ŸÝÅ-zôh-ˆÛ-hÝÅ-Çeôm-hï-Gô-OÛG-GmP-z-ŸÛG-»Ûm-qºÛ-ºIï¾-zXôh-‚Å-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།