ÍÛm-WÛºÛ-M¾-Å-¾ôm-^ôm-hÝ-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ-zôh-GmÅ-Ez-Çtï¾-DP-mÅ-Zï-¾¤-ŸÛz-ºWâG-ljm-fô-ŸÛG-ºhôm-Çtï¾-GmP-zü


2003-10-03
Share

{}ü üÍÛm-WÛºÛ-M¾-Å-¾ôm-^ôm-hÝ-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ-zôh-GmÅ-Ez-Çtï¾-DP-mÅ-Zï-¾¤-ŸÛz-ºWâG-ljm-fô-ŸÛG-ºhôm-Çtï¾-GmP-z-¿e¼-‚Å-m- hïP-Ç+zÅ-M-mG-¤Û-¤P-uÛ-¤fÞm-M¾-Dz-¸ï¼-zºÛ-mP- zôh-¤ÛºÛ-¤Û-ºzô¼-Eôm-zÇkô¤Å-hï-Å-»-¿S-hP-xïh-;-®¤-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-DÞPÅ-Åô-Åô¼-V-zÇKôÅ-‚Å-q-»Ûm-m- zôh-¼P-BôP-¿YôPÅ-¸ï¼-zºÛ-mP-zôh-¤Û-Å-»-GZÛÅ-hP-xïh-;-®¤-hP- M-mG-¸Û-Fôm-ŸÛP-Vïm-HÛ-DôPÅ-dôGÅ-ÅÞ-»ôh-qºÛ-zôh-ˆÛ-Å-GmÅ-DG-GÛ-mP-Å-»-GTÛG-hP-ºzÞ¤-GÅÞ¤-®¤- ¤±ô-ÇSôm-¸ï¼-zºÛ-ŸÛP-Vïm-mP-Å-»-GTÛG-¿ËG-®¤- M-mG-;m-ÅÞ-ŸÛP-Vïm-DôPÅ-ÅÞ-»ôh-qºÛ-zôh-ˆÛ-Å-GmÅ-DG-GÛ-mP- zŸÛ-ºzÞ¤-zŸÛ-FÛ-®¤- M-mG-»Þ-mm-ŸÛP-Vïm-HÛ-DôPÅ-ÅÞ-»ôh-qºÛ-zôh-ˆÛ-Å-GmÅ-DG-GÛ-mP-VÛG-ºzÞ¤-¿ËG-®¤-hP- hï-¤Ûm-M-mG-GÛ-Å-GmÅ-GŸm-DG-GÛ-mP-zôh-¤Û-iâG-FÛ-®¤-GmÅ-Çkôh-‚ïh-ˆÛ-»ôh-¾ÞGÅ-ºIï¾-zXôh-‚Å-q-hP- »P-zhï-Vïm-zôh-¼ÛGÅ-¼P-BôP-DÞ¾-¸ï¼-zºÛ-mP-»ôh-qºÛ-zôh-¤Û-n¤Å-ºwÞh- Å-DÞ¾-GŸm-DG-bà-»ôh-qºÛ-zôh-¤Û-¤P-Vï-z-IôP-GÅïz-Å-DÞ¾-hÝ-GmÅ-Çkôh-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-Gž-Çeôm-‚Å-q-hP-VzÅ-TÛG-GôP-ŸÝÅ-GmÅ-±ß¾-hï-hG-xÛ-¾ô- 2000 ¾ôºÛ-M-mG-GÛ-¤Û-ºzô¼-IPÅ-zÁï¼-HÛ-ljm-fô¼-¯-º²Ûm-GŸÛ-zTô¾-‚Å-q-ŸÛG-»Ûm-qºÛ-ºIï¾-zXôh-‚Å-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།