º²¤-JÀÛP-mP-‚ÛÅ-qºÛ-zhï-hôm-Vïh-xG-¾Å-GmP-¤Dm-±ôºÛ-mP-mÅ-G¸ïPÅ-ÅÞ-fôm-q-ŸÛG-¾-G¸ïPÅ-dGÅ-‚-hGº-wÞ¾-HÛ-»ôh-q-zŸÛm-h-¾ôºÛ-G¸ïPÅ-dGÅ-wÞ¾-źÛ-ºôÅ-¤ÛºÛ-IÅ-ÅÞ-Xï-z®ßm-qh-¤-¤VôG-±ßh-»ôh-qü


2003-10-03
Share

{}ü ü;Ùï-¾ôG- ŸïÅ-qºÛ-¤Dï-¾Å-±m-q-ŸÛG-GÛÅ-¾ô-¿e¼-º²¤-JÀÛP-mP-‚ÛÅ-qºÛ-zhï-hôm-Vïh-xG-¾Å-GmP-¤Dm-±ôºÛ-mP-mÅ-G¸ïPÅ-ÅÞ-fôm-q-ŸÛG-¾-G¸ïPÅ-dGÅ-‚-hGº-wÞ¾-HÛ-»ôh-q-zŸÛm- h-¾ôºÛ-G¸ïPÅ-dGÅ-wÞ¾-źÛ-ºôÅ-¤Û-Eôm- 146 »ôh-q-mÅ- hPôÅ-ÅÞ-ºôÅ-¤ÛºÛ-IÅ-ÅÞ-±ßh-q-¤Û-GÅÞ¤-ºhï¤Å-fôm-‚ãP-»ôh-q-hP- hï-hG-GÅÞ¤-mP-GTÛG-mÛ-7G&G&GôP-Å-¤VôG-GÛ-Ç+ݺÛ-GTßP-¤ô-Xï-z®ßm-qh-¤-¤VôG-»Ûm-q-hP- hï-¤Ûm-GZÛÅ-mÛ-¿Ëô-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-»Þ¾-Iâ- „Ëô-¾Û-¶Û-»- hP- „Ëï¼ï-²Û¾-Åô-Åô-mÅ-»Ûm-q-¼ïh- zôh-GmÅ-ºi-z-ŸïÅ-qÅ-Çtï¾-zºÛ-GmÅ-±ß¾-hïºÛ-mP- Ç+ݺÛ-GTßP-¤ô-Xï-z®ßm-qh-¤-¤VôG-mÛ-z®m-‚ôh-zôh-GŸÝP-GÛ-z;º-„Àôm-GmP-¥ôP-¤Dm-zÞh-¤ïh-fôG-¤-hï-»Ûm-q-¤-¸h- ¾ô-¼zÅ-M-zTߺÛ-¾ô-ºWâG-bà-DôP-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-Ç+Ý-±zÅ-ˆÛ-¤±m-fôG-mÅ-zôh-mP-G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-hÝ-wïzÅ-¥ôP-»ôh-q-¼ïh-¾- z®m-‚ô¾-mP-GÛ-zôh-yâG-EÛ¤-ÇkïºÛ-hzÞ-º²Ûm-»P-GmP-¥ôP-»ôh-q-hP- yâ-GÝ-¤P-qô-DôP-GÛ-‚¤Å-¯ïºÛ-GÅô-BôPÅ-ºôG-Oô-BÛh-ˆÛ-º±¼-¾ôPÅ-‚ãP-»ôh-TÛP- hïP-Ç+zÅ-l-Å-zôh-EÛ¤-ÇÀôz-I-hP-hïºÛ-»m-¾G-ÇÀôz-I-DG-GÛ-mP-zôh-yâG-FÛ-GZÛÅ-hP-iâG-ÇeôP-¿ËG-®¤-»ôh-q-hP- Xï-z®ßm-qh-¤-¤VôG-mÅ-h-¼ïÅ-G¸ïPÅ-dGÅ-ˆÛ-ºôÅ-¤Û-GÅÞ¤-HÛ-IÅ-ÅÞ-Ç+Ý-ZÛh-±ßh-fÞz-q-hï-mÛ-DôP-GTÛG-qÞÅ-Ç+Ý-¾Å-Bôm-q-ŸÛG-¤Ûm-q-hP- fôG-¤¼-Ç+ݺÛ-GTïm-¤ô-¤VôG-GÛ-Ç+Ý-¾Å-Bôm-qºÛ-ºôG-¾Å-‚ïh-¤P-qô-ŸÛG-GÛÅ-¼Û¤-qÅ-Ç+Ý-¾Å-Bôm-»ôh-q¼-zdïm-mÅ-h-¼ïÅ-M¾-uÛºÛ-fôG-ljm-IGÅ-»ôh-qºÛ-‚-hGº-G¸ïPÅ-dGÅ-fôz-MãºÛ-ºôÅ-¤Û-IÅ-ÅÞ-±ßh-»ôh-q-hïºÛ-fôG-mÅ-M¾-uÛºÛ-uÛ-±ôGÅ-ˆÛÅ-P-±ôÅ-Çtï¾-zºÛ-¾Å-hôm-¾-PôÅ-º²Ûm-‚Å-q-ŸÛG-»Ûm-q-GÅÞP-»ôh-q-¼ïh

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།