zôh-¤Û-Vz-ÆÛh-z®ôm-q-ZÛ-¤-IGÅ-q-DôP- ºhÛ-±ïÅ- 2 ˆÛ-zŸôG-q-ºhÅ-IôPÅ-ÅÞ-Hã¼-»ôh-qü


2003-10-03
Share

{}ü üºhÛ-G-Íï-ÁÛ-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-mÅ-ZÛm-ÁÅ-ÇSôm-GmÅ-±ß¾-MP-zÆÛh-ŸÝÅ-q-zŸÛm- zôh-Á¼-xôGÅ-D¤Å-dºÞ-DÞ¾-hÝ-zôh-¼P-z®m-HÛ-zXôh-±ÛG-ºDôh-qºÛ-¢¼-»ÛG-fôG-¼P-GÛ-¤ÛP-Pô-¤-z;ôh-hï-Å-GmÅ-M-mG-GŸÝP-GÛ-¾Å-DÞPÅ-DG-GÛ-¤hÝm-¢¼-ºIï¤-‚Å-qºÛ-hôm-Aïm-ºôG- xÛ-¾ô- 2000 f¤-qºÛ-¾ô¼-º²Ûm-z¸ÞP-GÛÅ-¾ô-hGݺÛ-z®ôm-ºWâG-ZïÅ-Vh-wôGÅ-qºÛ-zôh-¤Û-Vz-ÆÛh-z®ôm-q-ZÛ-¤-IGÅ-q-DôP- ºhÛ-±ïÅ- 2 ˆÛ-zŸôG-q-ºhÅ-IôPÅ-ÅÞ-Hã¼-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG »P-ºhÛ-mÅ-ÁïÅ-º±ô¼-‚ãP-z¼-GŸÛGÅ-m- ºhÅ-qô-ZÛ-¤-IPÅ-qÅ-zôh-¼P-z®m-»Ûm-qºÛ-»ÛG-V-fïPÅ-zhÝm-®¤-¢¼-XïÅ- ¼P-GÛ-w-»Þ¾-dºÞ-mÅ-xôGÅ-fôm-HÛ-¿Ë-ż-ƒôÅ-‚ô¾-hÝ-ÅôP-»ôh-mºP- xÛ-¾ô- 2000 f¤-qºÛ-¾ô¼-dºÞ-Å-GmÅ-ÆÛh-GŸÝP-GÛÅ-¿Ë-ż-¤Û-Ço-Vïh-º²ôPÅ-ˆÛÅ-DôP-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-XïÅ- ¼P-ż-ºFÛh-»ôP-bï-Dô-q¼-D-ƒ¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-z-hP- uÛ-±ôGÅ-ˆÛ-zhï-ºWGÅ-¾-Gmôh-º±ï-z¸ôÅ-qºÛ-mG-ZïÅ-G»ôG-bï- ¾ô-hGݺÛ-z®ôm-ºWâG-ZïÅ-Vh-zbP-z-¤-¸h- mG-ZïÅ-PôÅ-¾ïm-hGôÅ-qºÛ-ºiÛ-¯h-‚ïh-Ç+zÅ- ºhÅ-qô-ZÛ-¤-IGÅ-qÅ- P-¾-Áôh-Mã-¢¼-»ÛG-mP-GP-ºDôh-q-hï-¼P-»Ûm- hï-¾Å-¿ËG-q-P-¾-Áôh-Mã-GP-»P-¤ïh-TïÅ-Áôh-AP-‚Å-q¼-zdïm- ÇkÝG-¢ôP-Gm¼-GTôh-±h-¤ïh-wôGÅ-bï- ºhÅ-IôPÅ-¤-Hã¼-GôP-¾ÞÅ-qô-GTôP-ˆï-VGÅ-q-hP- @P-q-GZÛÅ-;-zïh-¤ïh-hÝ-Hã¼-zºÛ-fôG-Ç+h-V-»P-Áôh-¤-fÞz-q-VGÅ-»ôh-ºhÝG- »P-GôP-ŸÝÅ-zôh-mÅ-P-±ô¼-GmÅ-±ß¾-Pô-vôh-GmP-¤Dm-HÛ-GÅÞPÅ-z¼-‚Å-m- ZÛ-¤-IGÅ-q-ºhÅ-IôPÅ-ÅÞ-¤-Hã¼-zºÛ-ZÛm-zTß-Ť-HÛ-GôP- DôP-Å-GmÅ-Ǩm-DP-ŸÛG-¾-zBï¾-»ôh-ºhÝG-ˆP- hï¼-Zïm-dôGÅ-¤Û-Ço-GZÛÅ-¼ïºÛ-dG-bà-z¿e-ÆâP-‚Å-bï- Pô-ÁïÅ-mP-¤Û-±ô¼-fÞG-ºyh-‚-MãºÛ-Gô-Ç+zÅ-vh-¤ïh-¾ÞGÅ-ºIï¾-zXôh-GmP-GÛ-ºhÝG-¾- »P-D-Å-zŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾¼-ºhÅ-qô-hï-ZÛh-Vïh-zôh-¤Û-n¤Å-mÅ-¥-Pm-HÛ-¤¼-¤ïºÛ-Fô¤-zÇ+ô¼-HÛ-¾Å-ºGݾ-ŸÛG-ˆP-Çtï¾-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།