¾ô-ºhÛºÛ-ºhÅ-qºÛ-¹-z-iâG-mP-M-mG-mP-ÍïiÅÛ-mh-q-ºzÞ¤-GZÛÅ-hP-ZÛ-FÛ-ZÛ-ÇeôP-Aïm-¾¤-hÝ-xÛm-»ôh-qü


2003-10-04
Share

{}ü ühï-»P-M-mG-GÛ-ºyôh-zÇeïm-¿Ëm-DP-mÅ-Çkô¤-¯Ûh-‚Å-hôm-¿e¼- GôP-GÅP-hÝÅ-±ôh-PïÅ-Tm-hïºÛ-mP-ÍïiÅÛ-mh-q-ºzÞ¤-GZÛÅ-¿ËG-ºhÅ-IôP-xÛm-q-¤-¸h- ÍïiÅÛ-ºGôÅ-mh-»ôh-qºÛ-mh-q-Gż-q-È-TP-GÛ-ºwï¾-MÅ-xÛm-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-ÁÛP-GÙ-Gż-ÁôG-fôG-¾ÞP-ºiïm-‚Å-»ôh-q-¼ïh hï-mÛ-GŸÝP-ºƒï¾-Çkô¤-fô-hïºÛ-mP-ºhÅ-qºÛ-¹-z-iâG-hïºÛ-mP-È-¾¤-mh-q-Gż-q-zM-FÛ-zŸÛ-ÇeôP-¿ËG-¤P-hÝ-xÛm-Çeï-¾ô-¼ï-zŸÛm-mh-qGż-q-M-V- 20 ¿ËG-¤P-hÝ-ºIô-GÛ-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-z;ôh-»ôh-q-hP- ºôm-ˆP-GŸÝP-ºƒï¾-¤Ûm-qºÛ-±ôGÅ-q-DG-±ôÅ-GÅÞP-m- M-mG-mP-ÍïiÅÛ-mh-ºzÞ-»ôh-qºÛ-mh-q-Å-»-¿ËG-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-GÅÞP-»ôh-q-¤-¸h- xÛ-¾ô- 2002 ¾ô¼-º²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-mÅ-M-mG-GŸÝP-¾-ºGôÅ-mh-ÇSôm-ºGôG-¾Å-hôm-»G-qô-ŸÛG-¾G-zÇe¼-¤-‚Å-±ï-ºGôÅ-mh-hï-Ez-h¾-¥ã¼-qô-ºIô-Mã-»Ûm-qºÛ-Zïm-zl-GmP-z-hP-VzÅ-TÛG-¤-ºôPÅ-xÛ-¾ô- 2010 mP-mh-q-Å-»-zTß-VGÅ-Mã-»Ûm-qºÛ-ÇSôm-hqGÅ-GmP-»ôh-q-¼ïh

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།