¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-uÛ-Ez-iâP-Vï-;ô-w×Û-Í-mm-¤VôG-M-G¼-hÝ-GŸÝP-ºƒï¾-G¸ÛGÅ-zÇ+ô¼-hÝ-wïzÅ-Mã-»Ûm-qü


2003-10-04
Share

{}ü ü¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-uÛ-Ez-iâP-Vï- ;ô-w×Û-Í-mm-¤VôG- ¹-z-ºhÛºÛ-mP- ¤-¾ï-ÁÛ-»¼-±ßGÅ-MãºÛ- D-VïºÛ-»Þ¾-Iâ-DG-GÛ-VïÅ-¤fôºÛ-±ôGÅ-ºhݼ-wïzÅ-qºÛ-Ç+zÅ- M-G¼-hÝ-xÛ-¹-zTß-qºÛ-±ïÅ- 12 mÅ- 14 z¼-GŸÝP-ºƒï¾-G¸ÛGÅ-zÇ+ô¼-hÝ-»P-wïzÅ-Mã-»Ûm-Ç+ô¼-M-G¼-GŸÝP-GÛ-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-mP-»ôh-qºÛ-hqôm-¼ÛGÅ-±ôÅ-¼ïÅ-G¸º-Çtïm-qºÛ-ZÛm-GÅÞPÅ-ºhÝG M¾-±ôGÅ-ˆÛ-iâP-Vï- ;ô-w×Û-Í-mm-¤VôG-mÅ-xÛ-±ïÅ- 13 hP-14 Åô-Åô¼-M-G¼-HÛ-ÆÛh-„Àôm- Í-b¾-„ËÛ-È-¼Û- ¶W-q»Û-G®ôÅ-qºÛ-M-G¼-HÛ-hzÞ-ºFÛh-DG-hP-¤W¾-ºyh-GmP-Mã-»Ûm-ºhÝG-TÛP- DôP-n¤-qºÛ-¤W¾-ºyh-Ç+zÅ-ÍÛ-¼;-hP-M¾-uÛºÛ-mP-GÛ-ºWÛGÅ-zÇ+ݾ-iG-uôh-qºÛ-Gmh-hôm-hï-zŸÛm- Íw-GÙ-mÛÅÛ-bm-mP-GÛ-GmÅ-ÇePÅ-ˆÛ-Ç+ô¼-ÅôGÅ-z;º-zÇkݼ-GmP-Mã-»Ûm-ºhÝG- hï-XïÅ-uÛ-Ez-iâP-Vï- Í-mm-¤VôG- xÛ-±ïÅ- 16 mÅ- 18 z¼- ¤-¾ï-ÁÛ-»ºÛ-IôP-Eï¼- qÞb¼×-W-»-ŸïÅ-qºÛ-±ßGÅ-MãºÛ-M¾-Dz- 57 ¾Å-Iâz-qºÛ-D-VïºÛ-»Þ¾-Iâ-DG-GÛ-¿Ëm-±ôGÅ-hï¼-Vïh-wïzÅ-GmP-Mã-»Ûm-q-¼ïh

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།