zŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾ºÛ-¤ï;-¾ô¼-JËm-WÛºÛ-Å-GmÅ-hï¼-¼ÛG-GŸÝP-GÛ-‚-zŸG-ºwï¾-MÅ-GbôP-Mã¼-ºzh-z¯ôm-GmP-Mã-»Ûm-qü


2003-10-04
Share

{}ü üM-G¼-‚P-xôGÅ-ÈÛ-¤-T¾-¤Pº-ÇkïºÛ-»Þ¾-ºDô¼-vô-ºV¤-HÛ-„Àôm-Vïm-Ç+Ý-ŸzÅ- ¶Û-Wï- ÅÛP- ¤×m-;ô-bÛ-»- º‚ãP-ºHã¼-HÛ-¾ô-¼ï-GZÛÅ-mP- zŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾ºÛ-¤ï;-¾ô¼-JËm-WÛºÛ-Å-GmÅ-hï¼- ¼ÛG-GŸÝP-GÛ-‚-zŸG-ºwï¾-MÅ-GbôP-Mã¼-ºzh-z¯ôm-GmP-Mã-»Ûm-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-ºhÝG D-Å-xÛ-±ïÅ- 4 ZÛm-zŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾¼-Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-ŸÛG-GÛ-Ç+zÅ- Ç+Ý-ŸzÅ- ¤×m-;ô-bÛ-»Å- ¾ô-¿e¼-xÛ-¹-zTß-GZÛÅ-qºÛ-±ïÅ- 10 ZÛm-zŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾ºÛ-¤ï;-¾ô¼-JËm-WÛºÛ-Å-GmÅ-hï¼-7GôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¾-xÛ-¾ô- 1991 ¾ô¼-mô-zï¾-ŸÛ-zhïºÛ-‚-hGº-wÞ¾-zºÛ-hÝÅ-im-hP-ÇezÅ-zÇeàm- ÈÛ-¤-¾-»ºÛ-¼ÛGÅ-GŸÝP-ºIï¤-Çeôm-ŸÛG-‚ïh-Æô¾-»ôh-m-»P- ºhÅ-qºÛ-¾ô-¿S-®¤-HÛ-mP- ºIï¤-Çeôm-hïºÛ-mP-¤Z¤-ŸÝGÅ-‚ïh-¤Dm-HÛ-IPÅ-±h-ZÝP-hÝ-ºIô-zŸÛm-»ôh-¾ÞGÅ-GÅÞPÅ-ŸÛP- ÈÛ-¤-T¾-¤Pº-ÇkïºÛ-ÆÛh-GŸÝP-mÅ- hÝÅ-±ïÅ-hï-G¾-ºGPÅ-Vïm-qô-ŸÛG-bà-PôÅ-º²Ûm-GmP-GÛ-»ôh-q¼-zdïm- ¼ÛGÅ-GŸÝP-ºIï¤-Çeôm-HÛ-¾Å-ºGݾ-hïºÛ-mP- ÈÛ-¤-¾-»ºÛ-¼Û-zMãh-ˆÛ-Å-GmÅ- W-¤Þ-hP-;Á-¤Û¼- ÍÞb-¼m-T¾-hP- ºƒ¾-¿YôPÅ- Í-¼Þ-m-T¾-hP- ¤ï-G-¾-»- hï-zŸÛm-¤Û-²ô-¼¤-ÅôGÅ-ˆÛ-¤Pº-Çkï-DG-mÅ-ˆP-¤Z¤-ŸÝGÅ-»ôP-zºÛ-ºzh-z¯ôm-GmP-Mã-»Ûm-ŸïÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG »Þ¾-h-hÝP-DôP-GÛÅ- P-±ôÅ-¤ï;-¾ô¼-JËm-WÛºÛ-Å-GmÅ-hï- ¼ÛGÅ-GŸÝP-‚-zŸG-GÛ-xãGÅ-qºÛ-Å-GmÅ-ŸÛG-bà-z¸ô-fzÅ-‚-MãºÛ-hGôÅ-q-G®ô-zô-mÛ- ºhÛ-mÛ- 7GôP-Å-BzÅ-¤Gôm-bØ-¾ºÛ-„À-¤-¤VôG-GÛ-zŸÝGÅ-GmÅ-»Ûm-q-hP- DôP-mÛ-P-±ôºÛ-xôGÅ-ˆÛ-º²¤-JÀÛP-ºhÛºÛ-mP- ljm-IGÅ-Vï-zºÛ-mô-zï¾-ŸÛ-zhïºÛ-‚-hGº-zŸïÅ-¤Dm-HÛ-BïÅ-zÞ-h¤-q-GTÛG-¼P-¾Å-¤ïh-q-hï-ZÛh-»Ûm-q-¼ïh-ŸïÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།