7GôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-D-Å-¼ïÅ-G¸º-¤ÛG-h¤¼-ZÛm-Åïqïm-HÛ-M¾-Å-¤l-¼Ûl-hÝ-ŸzÅ-Åô¼-ºDôh-GmP-¤²h-»ôh-qü


2003-10-07
Share

{}ü üzôh-¤ÛºÛ-VôÅ-ÆÛh-GZÛÅ-ˆÛ-„À-m-¤ïh-qºÛ-hzÞ-ºFÛh-7uÛ-mô¼7GôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG- D-Å-¼ïÅ-G¸º-¤ÛG-h¤¼-ZÛm- Åïqïm-HÛ-M¾-Å- ¤l-¼Ûl-hÝ-ŸzÅ-Åô¼-ºDôh-GmP-¤²h-»ôh-TÛP- ¼ïÅ-G¸º-wÞ¼-zÞºÛ-ZÛm-7uÛ-mô¼-7GôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¾- Wï¤Û-„Ëà¼Þ-mï=- ŸïÅ-qºÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÛ-‚-hGº-ŸÛG-ºzÞ¾-Mã-»Ûm-ºhÝG ŸÛ-zºÛ-‚-hGº-hï-zŸÛm- º²¤-JÀÛP-mP-GÛ-uÛ-±ôGÅ-hP- ÆÛh-hôm-HÛ-h;º-½‰ôG-DG-±h-¤ïh-ŸÛ-zºÛ-fzÅ-¾¤-HÛ-fôG-mÅ-Åï¾-fzÅ-¾-ºzh-z¯ôm-ÁÝGÅ-Vï-GmP-¤Dm-±ô¼-ºzÞ¾-Æô¾-»ôh-ºhÝG-TÛP- hï-ÇS-‚-hGº-hï-zŸïÅ-¤Dm-HÛ-IÅ-ÅÞ- M¾-uÛºÛ-ZïÅ-»PÅ-±ôGÅ-qºÛ-zOÛGÅ-º²âGÅ-ÅôGÅ-»ôh-q-¼ïh fïPÅ-ºhÛºÛ-7GôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛ-VÛzÅ-zNå¼-hï- Åïqïm-zôh-hôm-Mz-Bô¼-±ôGÅ-q-hP- Åïqïm-HÛ-ÆÛh-hôm-h‚ï-ŸÛz-qºÛ-±ôGÅ-q- hÝÅ-¼zÅ-ZÛ-ÁÝ-¯-GTÛG-qºÛ-JÀïP-ÇeïGÅ-ŸïÅ-q-fÞôP-mÅ-Gô-zOÛGÅ-ŸÝÅ-q-ŸÛG-»Ûm-ºhÝG- ¼ïÅ-G¸º-¿ËG-qºÛ-ZÛm-M¾-Å- ¤l-¼Ûl-mP-dïm-GŸÛ-‚ïh-qºÛ-M¾-uÛºÛ-ºƒï¾-¾¤-hP- xÛ-xôGÅ-ˆÛ-IôÅ-¤ô¾-fïzÅ-¯-¾Å-DP-hï¼-z;º-ÇÀôz-GÅÞP-zÁh-GmP-MãºÛ-¤²h-ºV¼-»ôh-q-hP- ¼ïÅ-G¸º-wÞ¼-zÞºÛ-ZÛm-GôP-ŸÝÅ-ˆÛ-‚-hGº-ºzÞ¾-zŸïÅ-ˆÛ-¤²h-ÇKô-¤-±ßGÅ-GôP- ¤l-¼Ûl-HÛ-»Þ-¼ôz-¤Z¤-ºƒï¾-¤fÞm-±ôGÅ-ˆÛ-¾Å-DÞPÅ-mP- Åïqïm-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-ºfÞÅ-¤Û-ÅôGÅ-Vz-ÆÛh-ˆÛ-¤Û-Ço-DG-GTÛG-hP-¤W¾-ºyh-GmP-Mã-»Ûm-ŸÛP- hï-XïÅ-xÛ-iô- ¤P-±ôGÅ-¾- uÛ-Ǩm-ºGm-ºDÞ¼-„ÀPÅ-ÇePÅ- »-¼zÅ-z¸P-uôh-‚¤Å-z¯ï-hP-±h-¤ïh-ŸÛ-zºÛ-fzÅ-¾¤-ÅôGÅ-ˆÛ-Ç+ô¼-z;º-ÇÀôz-GÅÞP-zÁh-GmP-MãºÛ-¤²h-ºV¼-»ôh-q-¼ïh- ¼ïÅ-G¸º-q-ÅPÅ-ZÛm-7uÛ-mô¼-7GôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG- w×¼m-ÅÛ¼-ŸzÅ-Åô¼-ºDôh-GmP-GÛÅ- ¤Gôm-qô- > ; Àâ-Oæz-ˆÛ-¤²h-qºÛ-‚P-Vßz-Åï¤Å-ºIï¾-hP- VôÅ-h‚ÛPÅ-zÇeôh-qºÛ-ÇKô-mÅ-GÅÞP-VôÅ-z=Ûm-Vï-Mã-»Ûm-q-¼ïh-¾- w×¼m-ÅÛºÛ-M¾-Å- qï¼ïÅÛ-HÛ-¤P-±ôGÅ-ºhÝ-º²ô¤Å-ˆÛ-hÝÅ-Çeôm-‚-»Þ¾-Vï-ÁôÅ- „˼-ÅÛ- fP-Vïm-mP-¤P-±ôGÅ-¾-z;º-ÇÀôz-GÅÞP-zÁh-GmP-MãºÛ-¤²h-ºV¼-»ôh-q-hP- w×¼m-ÅÛºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ºôG-¤ºÛ-±ôGÅ-G®ô- W×ôm-¾ÞºÛ-iï-„Ëï¼ï-¤VôG-mÅ-WÛ-¿e¼-Ghm-ŸÝ-wÞ¾-z-zŸÛm- »Þ¾-hïºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ºôG-¤¼-VÛzÅ-zNå¼-zBPÅ-Mã-»Ûm-q-¼ïh- w×¼m-ÅÛºÛ-VÛzÅ-zNå¼-Iâz-XïÅ- ÇÀ¼-»P-W¼-¤m-zMãh- Tï;-uÛ-¤fÞm-M¾-Dz-hÝ-VÛzÅ-zNå¼-ŸzÅ-Åô¼-ºDôh-MãºÛ-¤²h-ºV¼-»ôh-q-¼ïh

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།