ÍÛm-iô-aï-ÁÛ-»ºÛ-mP-¿Ëô-Á¼-Íï-ÁÛ-»ºÛ-¤fÞm-±ôGÅ-M¾-Dz-ˆÛ-hzÞ-FÛh-n¤-¿Ëm-±ôGÅ-GmP-zŸÛm-qü


2003-10-07
Share

{}ü ühï-¼ÛP-ÍÛm-iô-aï-ÁÛ-»ºÛ-IôP-Eï¼-„Ë-¾Û-mP-¿Ëm-±ôGÅ-GmP-zºÛ-¿Ëô-Á¼-Íï-ÁÛ-»ºÛ-¤fÞm-±ôGÅ-M¾-Dz-ˆÛ-hzÞ-FÛh-n¤-qÅ-¿Ëô-Á¼-Íï-ÁÛ-»ºÛ-¤fÞm-±ôGÅ-M¾-Dz-DG-GÛ- hq¾-º‚ô¼-ÆÛh-‚ãÅ-hï- ‚ãP-ºHã¼-xÛ-¾ô- 2020 mP-±ßh-h-¿e-»Þ-¼ôz-mP- xG-zÇe¼-GmP-zŸÛm-qºÛ- hq¾-º‚ô¼-GTÛG-ºHã¼-HÛ-ÆÛh-‚ãÅ-¾¤-¾ÞGÅ-¿e¼- ºHã¼-z-GbôP-Mã¼-IôÅ-¤fÞm-‚ãP-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG hï-»P-h‚Ûm-Ç+h-mP- Íï-ÍïÅÛ-ÍÛ-Íï-Íïm- ŸïÅ-zXôh-qºÛ- ¿Ëô-Á¼-Íï-ÁÛ-»ºÛ-¤fÞm-±ôGÅ-M¾-Dz-DG-GÛ- hzÞ-FÛh-n¤-q-hï-¼ÛP-¿Ëm-±ôGÅ-GmÅ-Ç+zÅ-ºƒï¾-»ôh-M¾-Dz-DG-GÛ- hzÞ-FÛh-n¤-q- hï-¼ÛP-¿Ëm-±ôGÅ-GmP-Ç+zÅ-ºƒï¾-»ôh-M¾-Dz-DG-GÛ- hzÞ-FÛh-n¤-qÅ- ¤-ºôPÅ-q¼-¤Pº-DÞ¾-uÛºÛ-hq¾-º‚ô¼-HÛ-GmÅ-ÇePÅ-Gbm-qô-ŸÛG-»ôP-Mã¼- ¤Pº-DÞ¾-M¾-Dz-DG-GÛ-hz¼- ±ôP-GÛ-Fô¤-¼-uÛ-¤±ßPÅ-ŸÛG- hGôÅ-G¾-Vï-z-G¸ÛGÅ-ÁÛP- ±ôP-ºƒï¾-hP- hq¾-º‚ô¼-HÛ-ºIô-¾ÞGÅ-hï-zŸÛm- ¼Û¤-qÅ- h-¿e-»Þ-¼ôz-ˆÛ-¤Pº-DÞ¾-M¾-Dz-DG-GÛ-hz¼-»ôh-qºÛ-¾¤-¾ÞGÅ-¿e¼- ºHã¼-G¾-Vï-zºÛ- uÛ-¤ôÅ-hGôPÅ-±ß¾-¾-¤±m-dGÅ-z;ôh-»ôh-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།