ZÛ-ÈôP-GÛÅ-‚P-;ô-¼Û-»¼-ZÛ-ÈôP-IôÅ-¤ô¾-mP-±ôGÅ-zŸÝGÅ-GmP-Mã¼-ºGôG-MãºÛ-hzP-±h-GP-»P-»ôG-¤-¼ïh-TïÅ-GÅÞP-zü


2003-10-07
Share

{}ü ü‚P-;ô-¼Û-»Å- xÛ-‚ãP- Í-¼ÛÅ-G®ôÅ-ºƒï¾-»ôh-M¾-Dz-DG-hP-‚P-;ô-¼Û-»ºÛ-hz¼-lݾ-ym-Gô-¤±ôm-HÛ-¯ôh-½‰ôGÅ-Åï¾-Vïh- IôÅ-¤ô¾-GmP-Ç+zÅ-ZÛ-ÈôP-IôÅ-¤ô¾-mP-wïzÅ-zTßG-GÛ-¤Ûm-ŸïÅ-Çtï¾-zºÛ-Gž-zOGÅ-¾-ZÛ-ÈôP-GÛ-xÛ-ÆÛh-¿Ëm-DP-GÛÅ-‚P-;ô-¼Û-»¼-ZÛ-ÈôP-IôÅ-¤ô¾-mP- ±ôGÅ-zŸÝGÅ-GmP-Mã¼-ºGôG-MãºÛ-hzP-±h-GP-»P-»ôG-¤-¼ïh-TïÅ-GÅÞP-GmP-ºhÝG hï-»P-xÛ-ÆÛh-¿Ëm-DP-GÛ-¤IÛm-±z-q- ‡-;-ÁÛ-¤- »ÛÅ-‚P-;ô-¼Û-»ºÛ-lݾ-ym-Gô-¤±ôm-HÛ-Gmh-hôm-hï- ‚P-;ô-¼Û-»-hP- ZÛ-ÈôP-GZÛÅ-hz¼-HÛ-Gmh-hôm-ŸÛG-¤Ûm-q¼- M¾-uÛºÛ-uÛ-±ôGÅ-uÛ-¾-fÞGÅ-º±z-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-»Ûm-q-hP- ‚P-;ô-¼Û-»ºÛ-lݾ-ym-Gô-¤±ôm-z¸ô-zCæm-‚ïh-qºÛ-Gmh-hôm-hï-ZÛ-ÈôP-GÛ-zhï-ºWGÅ-¾-fh-;¼-Zïm-º±z-¸ÛG-bà-Hã¼-»ôh-m- P-±ôÅ-IôÅ-¤ô¾-HÛ-JÀÛP-GŸÛ-DG-mP-ŸÝGÅ-hGôÅ-q-»Ûm-ŸïÅ-GÅÞP-GmP-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།