M-mG-GÛ-ÆÛh-„Àôm-HÛÅ-M-mG-GÛ-fôG-¤ºÛ-¤Dº-h‚ÛPÅ-Gm¤-Iâ-hï-GP-¤HôGÅ-Vïh-GbôP-‚ïh-Mã-»Ûm-ŸïÅ-zXôh-»ôh-q-¼ïh-ºhÝG


2003-10-07
Share

{}ü ühï-»P-ÍÛm-iô-aï-ÁÛ-»ºÛ-M¾-Å-„Ë-¾ÛºÛ-mP-h-¿e-¤±ôGÅ-zŸÛm-qºÛ-¿Ëô-Á¼-Íï-ÁÛ-»ºÛ-¤fÞm-±ôGÅ-ˆÛ-¾ô-ºDô¼-±ôGÅ-Vïm-Ç+zÅ-M-mG-GÛ-ÆÛh-„Àôm-Èàm-zTº-Ç~ºô-»Û-¾-Gż-ºGôh-qÅ-zTº-ºiÛ-‚ïh-qºÛ-Ç+zÅ-DôP-GÛÅ-zXôh-hôm- M-mG-GÛ-fôG-¤ºÛ-¤Dº-h‚ÛPÅ-Gm¤-Iâ-hï-GP-¤HôGÅ-Vïh-GbôP-‚ïh-Mã-»Ûm-ŸïÅ-GÅÞPÅ-q-¾-Å-hÝÅ-±ôh-h¤ÛGÅ-zž-Gbm-ºDï¾-z-GP-»P-GÅÞPÅ-¤ïh-q-¼ïh- ºôm-ˆP-¤DÅ-hzP-DG-ŸÛG-GÛ-GÅÞPÅ-m-G¾-ÆÛh-Gm¤-GÁÛÅ-»G-qô-‚ãP-z-»Ûm-m-¤Dº-h‚ÛPÅ-Gm¤-Iâ-hï-zŸÛm-¹-z-ºhÛºÛ-±ïÅ- 15 ZÛm-ºwÞ¼-zBôh-‚ïh-MãºÛ-ºV¼-GŸÛ-»ôh-¾ÞGÅ-zXôh-ºhÝG- ¤Dº-h‚ÛPÅ-Gm¤-Iâ-ºwÞ¼-zBôh-‚ïh-Mã-hï-zŸÛm-M-mG-GÛ-fôG-¤ºÛ-¾Å-ºV¼-VGÅ-ˆÛ-»ôh-q-hP- ¤Dº-h‚ÛPÅ-Gm¤-IâºÛ-¾Å-ºV¼-hï-h-z¼-Í-¼Û-hP-¼-ÁÛ-»-¤-GbôGÅ-¤ïh-q-¼ïh- GôP-ŸÝÅ-¾Å-ºV¼-hï-zŸÛm-uÛ-¾ô- 1992 ¾ô-mÅ-M-mG-mP-ºGô-z®ßGÅ-‚Å-»ôh-q-zTÅ-ˆÛ-GmP-±ß¾-fôm-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།