M-G¼-mP-»ôh-qºÛ-¤ºôºÛ-¿e-z-º²Ûm-¤Dm-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-mÅ-b-¤Û¾-ÇeG-GÛ-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-¤Z¤-hÝÝ-ºƒï¾-z-»ôh-q-¼ïh-TïÅ-M-G¼-ÆÛh-„Àôm-GŸôm-q-mÅ-zXôh-»ôh-qü


2003-10-07
Share

{}ü üM-G¼-mP-»ôh-qºÛ-¤ºôºÛ-¿e-z-º²Ûm-¤Dm-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-mÅ-b-¤Û¾-ÇeG-GÛ-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-¤Z¤-hÝÝ-ºƒï¾-z-»ôh-q-¼ïh-TïÅ-M-G¼-ÆÛh-„Àôm-GŸôm-q-mÅ-zXôh-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ÁG hï-»P-hï-¼ÛP-±ïÅ- 7 ZÛm-M-G¼-HÛ-ÆÛh-„Àôm-GŸôm-q-¾×¾-;ÙÛ¼Û-Ám-Íl-¶-aÛ- mÅ-zhÝm-yG-ÇSôm-¤ºÛ-mP-¤ºôºÛ-¿e-z-º²Ûm-¤Dm-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-GÛÅ-M-G¼-¿Ëô-xôGÅ- Ím-l-¼º-q¼-lÁ- ¤Pº-ÇkïºÛ-uÛ-Ez-„Àôm-Vïm-Aïm-¾¤-hÝ-GbôP-MãºÛ-fzÅ-ÁïÅ-‚ïh-¤Dm-±ô-hP- ÁÛ-¼Û-¾P-;ºÛ-b-¤Û¾-ÇeG-GÛ-Hïm-¾ôG-ÁôG-DºÛ-¤Z¤-hÝ-ºƒï¾-z-»ôh-q-¼ïh-TïÅ-hï-¼ÛP-¼ïÅ-G¸º-¤ÛG-h¤¼-ZÛm-GÅÞPÅ-ºhÝG- »P-DôP-GÛÅ-¤Þ-¤fÞh-GÅÞPÅ-q¼-GŸÛGÅ-m- GôP-ŸÝÅ-ÁôG-DG-hï-GZÛÅ-hz¼-ºƒï¾-z-»ôh-qºÛ-¤Pôm-dGÅ-G®ô-zô-hï-Gbô¼-Lô¾-zbP-»Å-ˆÛ-ºz¼-µÅ-zïh-uôh-‚ïh-zbP-GÛ-fôG-mÅ-z¿eÅ-m-ÁôG-DG-hï-GZÛÅ-z¼-ºƒï¾-z-»ôh-q-Gž-qô-¤Pôm-fÞz-ˆÛ-ºhÝG-TïÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG- hï-»P-¹-z-ºhÛºÛ-±ïÅ- 1 ZÛm-M-G¼-¿Ëô-xôGÅ- Ím-l-¼º-q¼-lïÁ- ¤Pº-ÇkïºÛ-uÛ-Ez-„Àôm-Vïm- Íïm- Va-l-¼-„Ë-Ç~ä- mÍÛ-iâ- GÛ-¤ô-^ºÛ-mP-wïzÅ-qºÛ-Ç+zÅ-¾¤-z¼-hÝ-Å-ºôG-mÅ-ºz¼-µÅ-zŸG-»ôh-q-hï-GÅ-mÅ-DôP-¾-©Å-Bôm-ym-zÞ-ŸÛG-wôG-»ôh-q-hP- hï-zŸÛm-DôP-GÛ-¿Ëm-hÝ-»ôh-qºÛ-¾Å-‚ïh-zŸÛ-¾-±zÅ-VïºÛ-©Å-Bôm-wôG-»ôh-q-¼ïh-ºhÝG- Å-GmÅ-Zïm-dôGÅ-qÅ-ºz¼-µÅ-ˆÛ-hôm-Aïm-hï-zŸÛm-¤ºôºÛ-¿e-z-º²Ûm-¤Dm-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-GÛ-z¯¤Å-q-ŸÛG-»Ûm-q-Bôm-z®ßGÅ-‚Å-»ôh-q-¼ïh

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།