Çeôh-GPÅ-¼Ûm-qô-Vï-hï-zŸÛm-¼P-zŸÛm-HÛ-GmÅ-¼Û-ŸÛG-bà-GmÅ-fÞz-MãºÛ-Vïh-ÆâP-BôzÅ-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-Mã-»Ûm-qü


2003-10-07
Share

{}ü üÇeôh-GPÅ-¼Ûm-qô-Vï-hï-zŸÛm-¼P-zŸÛm-HÛ-GmÅ-¼Û-ŸÛG-bà-GmÅ-fÞz-MãºÛ-Vïh- iôÁ-¾ïm-i- ŸïÅ-qºÛ-ÆâP-BôzÅ-±ôGÅ-q-hïÅ-Çeôh-GPÅ-¼Ûm-qô-Vï-hï-mÛ-ÈÛm-lݺÛ-VôÅ-¾ÞGÅ-¾-hh-zŸïm-‚ïh-¤Dm-hP-mP-qºÛ-VôÅ-hh-q-GZÛÅ-;Å-¯-Vïm-¯Û-źÛ-GmÅ-¼Û-ŸÛG-»Ûm-q¼-zdïm- GmÅ-¼Û-hï-±ôP-hôm-HÛ-zïh-uôh-‚-»Þ¾-ŸÛG-bà-ºHã¼-zŸÛm-q-hïÅ-GmÅ-¼Û-hï-Z¤Å-ZïÅ-ÅÞ-ºIô-Mã¼-Zïm-±zÅ-Vïm-qô-»ôh-ÇezÅ-¼P-ºGݾ-fôG-mÅ-Çeôh-GPÅ-¼Ûm-qô-Vï-ÆâP-BôzÅ-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-Mã-»Ûm-q-¼ïh- hï-»P-±ïÅ- 4 ¼ïÅ-G¸º-Çtïm-qºÛ-ZÛm-W¼-¤m-mP-»ôh-qºÛ-±ôGÅ-q- iôÁ-¾ïm-iï- ŸïÅ-qÅ-zôh-ˆÛ-GmÅ-¼Û-Æâz-BôzÅ-‚-MãºÛ-hôm-Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-ÁÛG-±ßGÅ-»ôh-q-hP- £GÅ-zôh-ˆÛ-GmÅ-¼Û-ÆâP-BôzÅ-‚-hGôÅ-ŸïÅ-ºDôh-qºÛ-£G-GbôP-º±¤Å-ºyÛm-ÁôG-‚P-ºIïm-Çtï¾-‚Å-»ôh-q-hP- W¼-¤m-HÛ-IôP-Eï¼-¤Û-ºi-z-mÅ-»Ûm-qºÛ-Gż-ºGôh-q-¤Û-iâG-hP-hï-zŸÛm-zôh-¤Û-hP-zôh-hôm-Mz-Bô¼-z-¤Û-IPÅ- 60 ®¤-»ôh-qºÛ-zôh-hôm-Mz-Bô¼-±ôGÅ-q-hïÅ-h-hÝP-M-mG-GŸÝP-hP-º²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-mP-GPÅ-¼Ûm-qô-Vï-hï-zŸÛm-M¾-uÛºÛ-¼ôGÅ-GmÅ-hPôÅ-Áݾ-HÛ-fô-GŸÝP-mP-ºDôh-hGôÅ-qºÛ-ºzôh-Ç+ݾ-ŸÝÅ-»ôh-q-¼ïh- GôP-ŸÝÅ-±ôGÅ-q-hïÅ-Çtï¾-zºÛ-Çeôh-GPÅ-¼Ûm-qô-Vï-ÆâP-BôzÅ-ˆÛ-Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-hï-hÝÅ-»Þm-±ßôh-GTÛG-»Å-¤Å-ÁÛG-Çtï¾-»ôh-q-hP- hïºÛ-fôG-zôh-hôm-Mz-Bô¼-±ôGÅ-q-hïºÛ-ºGm-º²Ûm-mÅ-Gž-zOGÅ-fÞP-PÞ-ŸÛG-»P-xÛ¼-zOGÅ-GmP-»ôh-q-hP- GôP-ŸÝÅ-W¼-¤m-HÛ-±ôGÅ-q-hïºÛ-mP-±ôGÅ-q-¤Û-IPÅ-FÛ-zhÝm-zTß-Ť-»ôh-q-¼ïh

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།