ÁÛ¼Û-¾P-;ºÛ-ÆÛh-„Àôm-¤VôG-¹-z-ºhÛºÛ-¹-¤WâG-®¤-hÝ-M-G¼-hÝ-º±¤Å-ºiÛ¼-wïzÅ-ˆÛ-»ôh-qü


2003-10-08
Share

{}ü üÁÛ¼Û-¾P-;ºÛ-mP-‡-¤Û¾-¿eG-GÛ-ºWz-h¤G-ÁôG-DG-hz¼-HÛ-iG-qôºÛ-h;º-½‰ôGÅ-Åï¾-fzÅ-ÅÞ-ÁÛ¼Û-¾P-;ºÛ-ÆÛh-„Àôm- ¼×-mÛ¾-¤VôG-EÛ¤-¤±ïÅ-M-G¼-HÛ-hzÞ-FÛh-hz¼-z;º-IôÅ-GmP-z¼-¹-z-ºhÛºÛ-¹-¤WâG-®¤-hÝ-M-G¼-hÝ-º±¤Å-ºiÛ¼-wïzÅ-ˆÛ-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG hï-»P-ÆÛh-„Àôm-¼×-mÛ¾-¤VôG-GÛ-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-hqôm-¼ÛGÅ-ŸÛG-GÛÅ-hï-¼ÛP-GÅÞP-hôm-¾- ¼ÛP-¤Ûm-ÆÛh-„Àôm-¤VôG-¤Û-¾ô- 19 ¼ÛP-‡-¤Û¾-¿eG-GÛ-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-GÛ-h;º-½‰ôGÅ-hï-zŸÛm-ŸÛ-zºÛ-fzÅ-¾¤-fôG-mÅ-Åïz-fzÅ-ÅÞ-M-G¼-hz¼-IôÅ-¤ô¾-GmP-Mã-hP- h-hÝP-»P-iG-uôh-qºÛ-Gmh-hôm-GTÛG-qÞ-¤-»Ûm-q¼-»Þ¾-DG-GZÛÅ-hz¼-hq¾-º‚ô¼-ºwï¾-MÅ-GbôP-MãºÛ-ºƒï¾-¾¤-fôG-z;º-IôÅ-GmP-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ-GÅÞP-»ôh-q-¼ïh- GôP-Gž-ÁÛ¼Û-¾P-;ºÛ-mP-»ôh-qºÛ-‡-¤Û¾-¿eG-GÛ-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-GÛÅ-xÛ-¾ô- 1983 mÅ-z¸ÞP-»Þ¾-hïºÛ-mP-GmÅ-Çkôh-‡-¤Û¾-IPÅ-ZÝP-¤Û-¼ÛGÅ-n¤Å-¾-¼P-z®m-hGôÅ-¾ÞGÅ-ˆÛÅ-GŸÝP-hz¼-iG-qôºÛ-ºfz-¯ôh-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-hP- h-z¼-¤Û-¾ô- 20 ®¤-hïºÛ-¼ÛP-GÛ-iG-qôºÛ-ºfz-¯ôh-hïºÛ-mP-¤Û-h¤PÅ-iâG-ÇeôP-¿S-zM-®¤-Aïm-¾¤-hÝ-xÛm-»ôh-q-¼ïh- hï-zŸÛm-M-G¼-HÛ-¿Ëô-xôGÅ-¤Pº-Çkï- ‡-¤Û¾-a-iâ- ŸïÅ-qºÛ-mP-‡-¤Û¾-¤Û-¼ÛGÅ-Å-»- 56 GmÅ-Çkôh-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-hP- hï-n¤Å-hP-ÁÛ¼Û-¾P-;ºÛ-mP-»ôh-qºÛ-‡-¤Û¾-¤Û-¼ÛGÅ-GTÛG-q-»Ûm-q-¤-¸h- DôP-±ôºÛ-hz¼-¾-¼ÛG-GŸÝP-hP-mP-¤ÛºÛ-ºƒï¾-¾¤-»ôh-q-ŸÛG-»Ûm-q-¼ïh

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།