M-G¼-hP-M-mG-hz¼-HÛ-Å-¤±¤Å-ˆÛ-Gmh-hôm-ŸÛG-GmÅ-ºyÛm-i-zºÛ-fôG-Åï¾-fÞz-q-‚ãP-zü


2003-10-08
Share

{}ü ühï-»P-M-G¼-HÛ-xÛ-ÆÛh-iâP-Vï-Ç+Ý-ŸzÅ- ;Ùm-¶¾-ÅÛm-Ⱥ- »ÛÅ-Gż-ºGôh-q-n¤Å-¾-M-mG-xÛ-ÆÛh-¿Ëm-DP-GÛ-GmÅ-ºyÛm-i-zºÛ-mP-hï-ÇS-ºƒÅ-¿YôPÅ-Çeï-M¾-Dz-f-hh-ŸÛG-»Ûm-q-Çeôm-»ôh-mºP-h-V-ºƒÅ-¿YôPÅ-Çeï-M¾-Dz-f-hh-ŸÛG-»Ûm-q-Çeôm-¤ïh-Ç+ô¼-GÅÞP-ºhÝG- GôP-ŸÝÅ-DôP-GÛ-z;º-¤ô¾-hï-h¿e-±ôGÅ-zŸÛm-qºÛ-¿Ëô-Á¼-Íï-ÁÛ-»ºÛ-M¾-Dz-DG-GÛ-hzÞ-ºFÛh-n¤-qºÛ-±ôGÅ-ºhݺÛ-Ç+zÅ-M-G¼-HÛ-ÆÛh-„Àôm- Í-b¾-„ËÛ-È-¼Û-¶W-q»Û-¤VôG-hP- M-mG-GÛ-ÆÛh-„Àôm- ¶m-Wï-qºô-n¤-GZÛÅ-¤W¾-ºyh-GmP-XïÅ-GÅÞP-q-ŸÛG-»Ûm-q-¼ïh- »P-M-G¼-HÛ-xÛ-ÆÛh-iâP-Vï-Ç+Ý-ŸzÅ- ;Ùm-¶¾-ÅÛm-Ⱥ- »ÛÅ-GôP-ŸÝÅ-»Þ¾-GZÛÅ-hz¼-HÛ-ÆÛh-„Àôm-n¤-qºÛ-¤W¾-ºyh-hï-GP-¾ïGÅ-hP-¤²º-¤fÞm-HÛ-n¤-q-hPôÅ-Gž-‚ãP-»ôh-Ç+ô¼-GÅÞP-ºhÝG- »P-DôP-GÛ-¤Þ-¤fÞh-mÅ-M-mG-PôÅ-mÅ-»Þ¾-GZÛÅ-hz¼-HÛ-Å-¤±¤Å-ˆÛ-h;º-½‰ôGÅ-Çeï-wÞG-MP-¼ÛP-qô-hP-ÆâP-BôzÅ-ˆÛ-Gmh-ºGG-¾-G¸ÛGÅ-mÅ-Åï¾-MãºÛ-hGôPÅ-q-zŸïÅ-ˆÛ-»ôh-Ç+ô¼-GÅÞP-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།