M-mG-GÛÅ-fï-¶m-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-¤VôG-¾-Bôm-zXôh-iG-qô-GmP-zü


2003-10-08
Share

{}ü ühï-»P-M-mG-Ç+¤-Å-Vïm-qôºÛ-fï-¶m-¾Å-hôm-¿Ëm-DP-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-ŸÛG-GÛÅ-fï-¶m-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-im-ÁÝ-Ç~m-¤VôG-GÛ-Zï-V¼-HÛ-GÅÞP-zÁh-DG-VïÅ-f¾-Vï-hP-Zïm-D-¾-DôP-GÛ-fï-¶m-¼P-hzP-¼P-z®m-ºfôz-MãºÛ-¾Å-hôm-hï¼-¾¤-¿ËôP-»ôP-Mã-¤Ûm-Ç+ô¼-Bôm-zXôh-ÁÝGÅ-Vï-GmP-ºhÝG »P-GôP-ŸÝÅ-hqôm-¼ÛGÅ-hïÅ-im-ÁÝ-Ç~m-¤VôG-GÛÅ-DôP-¼P-ZÛh-ÆÛh-º²Ûm-HÛ-ºôÅ-fôz-MãºÛ-Vïh-xG-¾Å-GmP-z-¾Å-¼P-ZÛh-ˆÛ-±ôGÅ-q-hP-fï-¶m-¤Û-¤P-GÛ-Ç+Ý-±z-¤±ôm-fÞz-qºÛ-n¤-q-hï-¤ïh-q-z¸ôÅ-Ç+ô¼-GÅÞP-ºhÝG- »P-GôP-ŸÝÅ-hqôm-¼ÛGÅ-hïÅ-¤Þ-¤fÞh-mÅ-im-ÁÝ-Ç~m-»ÛÅ-fï-¶m-¤Û-¤P-w¾-VïºÛ-Dï-wm-DG-¤ïh-q-z¸ô-MãºÛ-»-»Þh-ˆÛ-¾Å-hôm-Mãm-¤Û-Vh-q-Çtï¾-z-hP- ¤±ô-D-wm-±ßm-hz¼-HÛ-ºƒï¾-z-ÁÝGÅ-Vï-zbP-Ÿô¼-hÝ-D-ƒ¾-HÛ-fï-¶m-¼P-hzP-¼P-z®m-HÛ-¾Å-hôm-Çtï¾-Ç+ô¼-GÅÞP-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།