Í-¼ÛºÛ-GÅP-zºÛ-¾Å-‚ïh-¸Þ¼-q-ŸÛG-GÛÅ-Í-¼ÛÅ-zôh-¼P-hzP-GÛ-ºfz-¯ôh-Vïh-¼ôGÅ-wm-WÛ-GmP-Ç+ô¼-GÅÞP-zÁh-GmP-Mãü


2003-10-08
Share

{}ü ühï-»P-hï-ÇS-Í-¼ÛºÛ- ÅÛ-ÍÍÛ-Íï- GÅP-zºÛ-¾Å-‚ïh-hP-hïP-Ç+zÅ- ȼ-¶i- VïÅ-¤fôºÛ-G®ßG-¾G-ÇÀôz-GZï¼-DP-mP-Z¤Å-ŸÛz-ˆÛ-xG-¾Å-GmP-zŸÛm-q-Ç+Ý-ŸzÅ- W×ôm- ;ï-mÛf- môÅÛ- »ÛÅ-xÛ-±ïÅ- 10 ZÛm-Í-¤Û-¼Û-;Å-zôh-¼P-hzP-GÛ-ºfz-¯ôh-fôG-¼ôGÅ-wm-WÛ-GmP-GÛ-zXôh-GŸÛºÛ-fôG-GÅÞP-zÁh-GmP-Mã-»Ûm-q-¼ïh- Ç+Ý-ŸzÅ- W×ôm- ;ï-mÛf- môÅÛ- »ÛÅ-DôP-¼P-ZÛh- ÅÛ-ÍÍÛ-Íï- GÅP-zºÛ-OÛG-º²âGÅ-mP-xG-¾Å-GmP-Ç+zÅ-zôh-¤Û-¼P-hzP-ºfz-¯ôh-GmP-¤Dm-hz¼-ºƒï¾-¾¤-WÛ-‚ãP-GÛ-hqï-hïz- IP-h¤G-mP-zhG-¤ïh-hÝ-¾ÞÅ-q-ŸïÅ-qºÛ-hqï-hïz-hï-ƒÛÅ-GmP-»ôh-q-¼ïh- DôP-GÛÅ-xÛ-¾ô- 1999 ¾ô¼-Í-¼ÛºÛ-IôÅ-±ôGÅ-xÛ-ºƒï¾-±ôGÅ-VßP-GÛ-Zm-ŸÛz-±ôGÅ-ºhÝ-ŸÛG-GÛ-fôG-¾ô-MãÅ-fôG-zôh-¤Û-¤P-GÛÅ-Í-¤Û-¼Û-;¼-¼ï-z-hP-»Ûh-VïÅ-WÛ-±ß¾-HÛ-Ç+ô¼-hP- zôh-¤ÛºÛ-„À-m-¤ïh-qºÛ-hzÞ-ºFÛh-7GôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-hP-M-mG-GÛ-ºGô-ºFÛh-Gż-qºÛ-hz¼-zôh-ˆÛ-Gmh-hôm-fôG-IôÅ-¤ô¾-‚ãP-z-»Ûm-m-GôP-ŸÝÅ-¼ï-z-hP-»Ûh-VïÅ-hï-hôm-ǨÛm-»ôP-Mã-»Ûm-Ç+ô¼-GÅÞP-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།