7G&G&GôP-Å-¤VôG-mÅ-hˆÛ¾-Á¼-»Þ¾-IâºÛ-h;º-½‰ôG-Åï¾-fzÅ-ÅÞ-¤fÞm-ºHã¼-GmP-MãºÛ-fÞGÅ-ºhôh-»ôh-¾ÞGÅ-GÅÞPÅ-»ôh-ºhÝG


2003-10-08
Share

{}ü ühï-»P-zôh-ˆÛ-„À-m-¤ïh-qºÛ-hzÞ-ºFÛh-7uÛ-mô¼-7GôP-Å-7BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-±ïÅ- 7 ZÛm-Åïqïm-DÞ¾-VÛzÅ-zNå¼-GmP-»ôh-q-hP-D-Å-¼ïÅ-G¸º-¿ËG-qºÛ-ZÛm-¤Û-¤P-¿S-zM-®¤-HÛ-ºhÝ-º²ô¤Å-fôG-GÅÞPÅ-zÁh-GmP-zºÛ-Ç+zÅ-G®ô-zô-‚¤Å-ljÛP-XïhP-z¯ï-zºÛ-fôG-mÅ-h;º-½‰ôG-Åï¾-fzÅ-‚ïh-hGôÅ-Mã-G¾-ºGPÅ-Vïm-qô-»Ûm-¾ÞGÅ-GÅÞPÅ-q-hP-ºƒï¾-hïP-ÅP-¤Û-¤P-qôÅ-¤Û-±ï-hôm-hP-¿km-q-ÁÛG-hP-BÛh-qô-ÁÛG-»ôP-fzÅ-ÅÞ-xÛ-hPôÅ-qôºÛ-Mã-hPôÅ-hP-ºyâ¾-¼ÛGÅ-ÅôGÅ-¾-hô-ÇoP-Vïm-qô-vh-q-¾Å-VôÅ-¾-»Ûh-VïÅ-‚ïh-¤Dm-ZÝP-hÝ-ºIô-zŸÛm-»ôh-q-¼ïh- hï-mÛ-mô¼-ºFâ¾-¼ïh- xÛ-hPôÅ-qôºÛ-¼ÛGÅ-ˆÛ-ºyôh-zÇeôm-hP-zG-wïzÅ-¾-¾ôPÅ-ÅÞ-uôh-fÞz-qºÛ-¤fÞm-ºHã¼-vh-fÞz-ˆÛ-»ôh-ˆP-hïÅ-mP-Åï¤Å-ˆÛ-zhï-BÛh-zCæm-fÞz-ˆÛ-»ôh-¤-¼ïh-TïÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG »P-7GôP-Å-7BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-mÅ-hˆÛ¾-Á¼-»Þ¾-Iâ-qï¾ï-ÅÛ-=m-hP-ÍÛÅÛ-¼¾-GZÛÅ-mP-mP-qºÛ-VôÅ-Z¤Å-¾ïm-‚ïh-ˆÛ-¤ïh-qºÛ-V-mÅ-7G&G&GôP-Å-¤VôG-mÅ-»Þ¾-Iâ-hï-±ôºÛ-hz¼-»ôh-qºÛ-h;º-½‰ôG-Åï¾-fzÅ-ÅÞ-wm-fôGÅ-»ôP-GÛ-»ôh-¤ïh-GÅÞPÅ-¤-fÞz-ˆP-»Þ¾-Iâ-hï-GZÛÅ-mP-ŸÛ-zhïºÛ-DôP-»ÞG-zCæm-fzÅ-ÅÞ-IôÅ-¤ô¾-HÛ-GmÅ-ÇePÅ-ÁÛG-PïÅ-q¼-hÝ-z¸ô-hGôÅ-ˆÛ-ºhÝG-¾- G¾-ÆÛh-ºzôh-Ç+ݾ-ŸÝ-¤Dm-‚ãP-m-7G&G&GôP-Å-¤VôG-mÅ-¤fÞm-ºHã¼-GmP-MãºÛ-fÞGÅ-ºhôh-»ôh-TïÅ-z;º-GmP-ºhÝG- hï-¼ÛP-¼ïÅ-G¸º-wÞ¼-zÞºÛ-ZÛm-7uÛ-mô¼-7GôP-Å-7BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¾-Wï-¤Û- zÞ¼Þ-mïi-ŸïÅ-qºÛ-G¸ïPÅ-dG-ÁÛG-IôP-Eï¼-¤ïiï-¼Ûi-mP-»ôh-qºÛ-»Þ-¼ôz-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-¾Å-DÞPÅ-mP-ÇKï¼-qºÛ-±ôGÅ-q-ÁÛG-mÅ-ºzÞ¾-zŸïÅ-GmP-Mã-»Ûm-ºhÝG- GôP-ŸÝÅ-G¸ïPÅ-dG-hï-zŸÛm-M¾-uÛºÛ-mP-º±ï-¤ïh-ŸÛ-zºÛ-¾¤-HÛ-fôG-mÅ-uÛ-±ôGÅ-hP-Vz-ÆÛh-ˆÛ-h;º-½‰ôGÅ-Åï¾-fzÅ-GmP-¤Dm-¤Û-Ço-hP-±ôGÅ-q-ÅôGÅ-¾-ºzÞ¾-Æô¾-»ôh-q-ÁÛG-»Ûm-ºhÝG- hï-mÅ-±ïÅ- 10-Çeï-¼ïÅ-G¸º-q-ÅPÅ-ZÛm-Åïqïm-mÅ-VÛzÅ-Á¾-Hã¼-mÅ-w×¼m-ÅÛ¼-VÛzÅ-zNå¼-GmP-Mã-»Ûm-q-¼ïh

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།