7G&G&GôP-Å-¤VôG-mÅ-zôh-¤Û-n¤Å-¼P-»Þ¾-hÝ-IPÅ-ZÝP-¤Û-¼ÛGÅ-ÅÞ-Nå¼-zºÛ-Ç+ô¼-z;º-z°¾-GmP-ºhÝG


2003-10-08
Share

{}ü üzôh-¤ÛºÛ-„À-m-¤ïh-qºÛ-hzÞ-FÛh-7uÛ-mô¼-7GôP-Å-7BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛÅ- zôh-mP-M-¼ÛGÅ-ºzô¼-Vïm-GmÅ-Çtô-‚ïh-zŸÛm-q-hïÅ- zôh-¤Û-n¤Å-¼P-»Þ¾-hÝ-IPÅ-ZÝP-¤Û-¼ÛGÅ-ÅÞ-Nå¼-bï- zôh-ˆÛ-¼ÛG-GŸÝP-¯-¤ïh-hÝ-ºIô-zºÛ-Zïm-D-»ôh-¿ezÅ- zôh-¾-¼P-BôP-¿YôPÅ-ˆÛ-GmÅ-zz-hP-¤ÛP-hôm-¤-¤±ßPÅ-z-VGÅ-ˆÛ-»ôh-qºÛ-z;º-z°¾-GmP-ºhÝG 7GôP-Å-7BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-hïP- Åïqïm-»Þ¾-hÝ-ZÛm-IPÅ-GZÛÅ-ˆÛ-¼ÛP-z=Ûm-ŸzÅ-GÅô¼-ºDôh-»ôh-q-hP-hï-¼ÛP-M¾-Å-¤ïi-¼Ûi-¼Þ-¯¾-zºÛ-GÅÞPÅ-zÁh-mP- 7G&G&GôP-Å-¤VôG-mÅ- zôh-¼P-z®m-HÛ-¯ôh-¾ïm-GmP-GÛ-¤ïh-ŸÛP- zôh-¾-hôm-hP-¿km-qºÛ-¼P-BôP-¿YôPÅ-ˆÛ-GmÅ-zz-¾-fÞGÅ-¼ï-GmP-GÛ-»ôh- »Ûm-mºP- h-V-zôh-mP-M-¼ÛGÅ-¤Û-ºzô¼-wôm-Vï-GmÅ-Çtô-‚ïh-zŸÛm-q-hïÅ- zôh-ˆÛ-¼ÛG-GŸÝP-¯-¤ïh-hÝ-ºIô-MãºÛ-Zïm-D-»ôh-q-hP- ¤Û-¼ÛGÅ-GP-ŸÛG-¼P-»Þ¾-hÝ-IPÅ-ZÝP-¤Û-¼ÛGÅ-VGÅ-q-»Ûm-m- ¼P-BôP-GÛ-GmÅ-zz-fôz-mºP-hGï-±m-GP-»P-¤ïh-qºÛ-Gž-hôm-GmP-ºhÝG-¾- „Àô-±z-ˆÛ-Gmh-hôm-hï-zŸÛm-7G&G&GôP-Å-¤VôG-mÅ-Zï-ÇSôm-Í-¼ÛºÛ-ÆÛh-º²Ûm-WôW-Ç~äÁ-¿Ëm-hP-¤W¾-ºyh-Ç+zÅ-z;º-¤ô¾-ŸÝÅ-GmP-»ôh-qºÛ-ºIï¾-zXôh-GmP-ºhÝG- 7GôP-Å-7BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-Åïqïm-»Þ¾-hÝ-ZÛm-GZÛÅ-ˆÛ-VÛzÅ-zNå¼-¼ÛP- ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-fôG-fÞGÅ-ºDÞ¼-Vï-zŸïÅ-GmP-zÅ-G¸ïPÅ-dGÅ-ºzÞ¾-ŸïÅ-GmP-Mã-»Ûm-ºhÝG-¾- uÛ¼-h-¼ïÅ-ˆÛ-VÛzÅ-zNå¼-ºhÛ-zŸÛm-ÆÛh-hôm-hP-ºƒï¾-z-¤ïh-qÅ-¤²h-ºV¼-fôG- Åïqïm-M¾-Dz-ˆÛ-GŸÝP-ºƒï¾-hqôm-¼ÛGÅ-¿Ëm-hP-¤W¾-ºyh-ŸÝ-MãºÛ-¼ï-ºhÝm-»P-Çeôm-GmP-¤²h-¤ïh-q-zTÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།