ÍÛ-¼G-GÛ-M¾-Å-„ËG-ll-mP-¤Û-hGÝ-ºhÅ-IôPÅ-ÅÞ-xÛm-»ôh-qü


2003-10-09
Share

{}ü ühï-¼ÛP-¼ïÅ-G¸º-wÞ¼-zÞºÛ-ZÛm-ÍÛ-¼G-GÛ-M¾-Å-„ËG-ll-¼Þ-¼P-ÆôG-JÀôh-GbP-‚ïh-qÅ-¤Û-Ço-ŸÛG-mÅ-ºz¼-µÅ-ˆÛ-DïPÅ-zÅ-Çoݤ-ºDô¼-ŸÛG-„ËG-ll-IôP-Eï¼-Zïm-dôGÅ-qÅ-fôG- Vïh-¤PGÅ-lz-Bôm-‚Å-bï- ¤Û-hGÝ-ºhÅ-IôPÅ-ÅÞ-ÅôP-»ôh-q-¼ïh-ºhÝG- »P- hï-¼ÛP-¼ïÅ-G¸º-wÞ¼-zÞºÛ-ZÛm-ÍÛ-¼G-GÛ-M¾-Å-„ËG-ll-¼Þ-»ôh-qÅ-Åïqïm-GŸÝP-±z-¾Å-DP-GÛ-GÅP-zºÛ-Çkï-±m-HÛ-¾Å-‚ïh- ÈôÅï-Íïm-iô-mÛºô-GÙô-¤ï²- ŸÝ-z-ŸÛG- DôP-¼P-GÛ-G¸Û¤Å-DP-mÅ-xÛ-¾-fôm-Ç+zÅ- Pô-dGÅ-¤-VôÅ-qÅ-¤Û-ÇoÅ-„Àô-zÞ¼-¤ï-¤hº-Mz-bï-Aïm-¾¤-hÝ-zbP-»ôh-q-¼ïh-ºhÝG- GŸm-»P-D-Å-=Ù¼-;ÙÛ-IôÅ-±ôGÅ-mÅ-ÍÛ-¼G-mP-ŸÛ-zhï-ÆâP-BôzÅ-ˆÛ-¾Å-hôm-Vïh-=Ù¼-;ÙÛ-h¤G-¤Û-Vïh-µôPÅ-‚ïh-MãºÛ-fG-GTôh-‚ãP-»ôh-mºP- ÍÛ-¼G-mP-Í-¼ÛÅ-zÇ+ô-GŸG-‚Å-qºÛ-ÍÛ-¼GG-º²Ûm-BôP-¿Ëm-±ôGÅ-mÅ-=Ù¼-;ÙÛ-h¤G-¤Û-ÍÛ-¼G-mP-ºIï¤Å-ºWôG-‚ïh-qºÛ-Gmh-hôm-¾-ºGG-‚-ÁÝGÅ-Vï-»ôh-¿ezÅ- hPôÅ-ÅÞ-=Ù¼-;ÙÛ-h¤G-¤Û-ÍÛ-¼G-mP-GbôP-fÞz-¤Ûm-fh-GmÅ-±ß¾-D-Gž-VGÅ-¤ïh-q-zTÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།