M-mG-GÛ-ÆÛh-„Àôm-mÅ-ÈôP-;ôP-mP-h¤PÅ-G®ôºÛ-¾¤-Æô¾-¼Û¤-qÅ-¾G-¾ïm-zÇe¼-MãºÛ-hGôÅ-G¾-»ôh-¾ÞGÅ-PôÅ-¾ïm-GmP-»ôh-qü


2003-10-09
Share

{}ü üM-mG-GÛ-ÆÛh-„Àôm- ¶m-W-qô-»ÛÅ-ÈôP-;ôP-mP-h¤PÅ-G®ôºÛ-¾¤-Æô¾-¼Û¤-qÅ-¾G-¾ïm-zÇe¼-MãºÛ-hGôÅ-G¾-»ôh-¾ÞGÅ-PôÅ-¾ïm-GmP-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG ÈôP-;ôP-mÅ-¼ôºÛ‡¼-Gż-¾Å-DP-GÛÅ-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-z¼-GŸÛGÅ-m- ÆÛh-„Àôm- ¶m-W-qô-»ÛÅ-GÅÞPÅ-zÁh-hï-mÛ- h-z¼-M-mG-GÛ-hzÞ-FÛh-ŸÛG-GÛÅ-ÈôP-;ôP-mP-h¤PÅ-G®ôºÛ-¾Å-ºGݾ-fôG-GÅÞP-zÁh-GmP-¤Dm-fôG-¤-hï-»Ûm-¾ÞGÅ-Å-GmÅ-ˆÛ-Gż-ÁôG-DG-GÛÅ-ºIï¾-zXôh-‚Å-ºhÝG- ÆÛh-„Àôm-¶m-W-qô-»ÛÅ- P-±ôÅ-ÈôP-;ôP-mP-h¤PÅ-G®ôºÛ-¾¤-¾ÞGÅ-¼Û¤-qÅ-Çtï¾-mÅ- ÈôP-;ôP-GÛ-GŸÛ-¼Ûm-¯-FÛ¤Å-mP-Gž-zŸÛm-¤P-±ôGÅ-ˆÛ-GŸÛ-¼Û¤-HÛ-fôz-fP-DG-ÆâP-BôzÅ-‚ïh-hGôÅ-ˆÛ-¼ïh-TïÅ-¼ïÅ-G¸º-¿ËG-qºÛ-ZÛm- z×-¾Û¼- ¿Ëô-Á¼-Íï-ÁÛ-»ºÛ-±ôGÅ-Vïm-HÛ-Ÿô¼-hÝ-Gż-ºGôh-q-DG-TÛG-¾-GÅÞPÅ-»ôh-ºhÝG- ºhÛ-¾ô-ºhÛ-¹-zhÝm-qºÛ-±ïÅ-GTÛG-ZÛm- ÈôP-;ôP-Å-GmÅ-ÆÛh-GŸÝP-GÛ-¾Å-hôm-GmP-xôGÅ-Pô-Lô¾-hï-ÇS-‚ãP-¤-¥ôP-z-ŸÛG-‚ãP-z-¼ïh- h-V-ÈôP-;ôP-Å-GmÅ-ÆÛh-GŸÝP-GÛÅ- ºhÛ-¾ôºÛ-¾ô-ºWâG-mÅ-h¤PÅ-G®ôºÛ-zTôÅ-ºHã¼-HÛ-¾Å-GŸÛ-ºGô-º²âGÅ-ˆÛÅ- 2006 mP-hPôÅ-ÅÞ-FÛ¤Å-ºV¼-zbôm-¯ÛÅ-»ôh-¾ÞGÅ-ºIï¾-zXôh-GmP-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།