M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-Èà-WÛm-fºô- Íï-ÁÛ-»-hP-ŸÛ-zhï-M-¤±ô-»Þ¾-IâºÛ-¿Ëm-±ôGÅ-ÅÞ-±ôGÅ-zT¼-GmP-Mãü


2003-10-09
Share

{}ü üM-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-Èà-WÛm-fºô-¼ÛP-¤Ûm-ÍôÅô-=ô-¾Û-»-hP-mÛºÞ-²Û-¾ïm-i-GZÛÅ-ÅÞ-GŸÝP-hôm-¤±¤Å-G¸ÛGÅ-¤-wïzÅ-ÇSôm- xÛ-±ïÅ- 17 ZÛm-Íï-ÁÛ-»-hP-ŸÛ-zhï-M-¤±ô-»Þ¾-IâºÛ-¿Ëm-±ôGÅ-ÅÞ-±ôGÅ-zT¼-GmP-Mã-»Ûm-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG ÍÛ-ÁÛ-»-hP-ŸÛ-zhï-M-¤±ôºÛ-»Þ¾-Iâ-¿Ëm-±ôGÅ-ºhÛ-zŸÛm-fºï-¾ïm-i-GÛ-M¾-Å-„ËïP-;ô;-¼Þ-xÛ-±ïÅ- 20 hP- 21 ¼ÛP-±ôGÅ-Mã-»Ûm-ŸÛP- ¿Ëm-±ôGÅ-ºhÛºÛ-Ç+zÅ-M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-Èà-WÛm-fºôÅ-M-mG-GÛ-ÁôG-hPÞ¾-HÛ-µ-fP-hP-ºƒï¾-zÅ-Gmh-hôm-hP- »P-M-mG-mP-±ôP-ºƒï¾-hP-¤-¯-º²âGÅ-ºHã¼-ÆÛh-‚ãÅ-GÝ-»PÅ-zbôP-¾ÞGÅ-hP- hï-zŸÛm-Íï-ÁÛ-»-hP-ŸÛ-zhï-M-¤±ôºÛ-»Þ¾-DG-hz¼-hq¾-º‚ô¼-hP-Fâ¾-¼ÛGÅ-¾G-¯¾-¤Z¤-¾Å-ˆÛ-Gmh-hôm-hP- GŸm-ºWÛGÅ-Ç+ݾ-iG-uôh-q¼-M¾-uÛºÛ-fôG-mÅ-¤Z¤-£ï¾-HÛ-GhôP-¾ïm-vôh-xôGÅ-zTÅ-ˆÛ-fh- M-mG-GÛ-¾P-xôGÅ-hP-ºV¼-GŸÛ-Gž-hôm-‚ïh-Mã-»Ûm-q¼-M-mG-xÛ-ºƒï¾-¿Ëm-DP-GÛ-¤IÛm-±z-qÅ-zXôh-ºhÝG- »Ûm-mºP- Zï-zÅ-hÝÅ-ÅÞ-Í-¼ÛºÛ-ÁôG-hPÞ¾-HÛ-µ-fP-Ǩ-¼Þ-ºIô-zÅ-Ç+zÅ- hï-hP-xôGÅ-¤±ßPÅ-M-mG-GÛ-ÁôG-hPÞ¾-HÛ-µ-fP-w¼-Gmôm-ÅôP-¤ïh-¿ezÅ- M-mG-¾-±ôP-ºƒï¾-HÛ-Dï-wm-Vïm-qô-hP- Í-¼Û¼-HôP-Mãm-ºIô-zŸÛm-qÅ-Gmh-hôm-HÛ- h-¼ïÅ-ˆÛ-¿Ëm-±ôGÅ-ºhÛºÛ-Ç+zÅ- Í-¼Û-hP-ZÛ-ÈôP-G®ôÅ-qÅ-»Þ¾-DG-mÅ- M-mG-GÛ-hPÞ¾-GÛ-µ-fP-Gbm-ºzïzÅ-ˆÛ-Gmh-hôm-¾-JÀïP-JÀôP-ÁÝGÅ-Vï-»ôP-‚ïh-MãºÛ-ÇSôm-hqG-‚ïh-zŸÛm-ºhÝG- GôP-Gž-¿Ëm-±ôGÅ-Iâz-XïÅ- ÆÛh-º²Ûm-Èà-WÛm-fºô-ÍôÅô-=ô-¾Û-»-hP-mÛºÞ-²ï-¾ïm-i-GZÛÅ-ÅÞ-GŸÝP-hôm-¤±¤Å-G¸ÛGÅ-ÅÞ-xôGÅ-Bôh-GmP-Mã-»Ûm-q-¼ïh- »Þ¾-Iâ-hï-GZÛÅ-ˆÛ-G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-Ç+zÅ-zôh-ˆÛ-Gmh-hôm-fh- M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-¤VôG-¾-Pô-Lô¾-hP-Bôz-zXôh-ÁÝGÅ-Vï-»ôP-GÅô-»ôh-q-¤-±h- ÍôÅô-=ô-¾Û-»ºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-ºfÞÅ-¤Û-Ç+Ý-ŸzÅ- „ËôÇ~-Ç~¼ºôm-GÛÅ- M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-ÍôÅô-=ô-¾Û-»-wïzÅ-Ç+zÅ- Zï-ÇSôm-zôh-¼ÛGÅ-hGï-ºhÝm-ZÛ-¤-IGÅ-q-¾GÅ- MºÛ-¤m¼-GTôh-hP-ZïÅ-lÝPÅ-ºôG- ºhÅ-IôPÅ-ÅÞ-ÅôP-zÅ-hôm-Aïm-¾- ÆÛh-º²Ûm-Èà-WÛm-fºô-hG-wÞh-Gž-zÁh-‚ïh-hGôÅ-ˆÛ-¼ïh-TïÅ-ˆP-GÅÞPÅ-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།