z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-z;º-„Àôm-FÛ-qÅ-M-mG-GÛÅ-ºƒÅ-¿YôPÅ-M-G¼-V-ÁÅ-»Ûm-q¼-PôÅ-º²Ûm-GmP-z¼-hGº-zÅÞ-ŸÝÅ-GmP-ºhÝG


2003-10-09
Share

{}ü üzŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾-mÅ- ‡Û¼Û-Ç~äm-ZÛm-¼ïºÛ-Gż-ÁôG-GÛÅ-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-hôm-¿e¼-m- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-ºƒÅ-¿YôPÅ-M-G¼-HÛ-V-ÁÅ-»Ûm-q¼-PôÅ-º²Ûm-HÛÅ-i-MºÛ-fôG-Å-F¼-ºHã¼-z-zbP-z-hï¼-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛÅ-hGº-zÅÞ-ŸÝ-»Ûm-»ôh-¾- hPôÅ-ºƒï¾-‚Å-m-hïºÛ-GôP-mÅ-hï-¿e¼-PôÅ-º²Ûm-GmP-hGôÅ-q-ŸÛG-¼ïh-TïÅ-GÅÞPÅ-GmP-ºhÝG- h-V-hPôÅ-»ôh-GmÅ-±ß¾-PôÅ-¾ïm-GmP-z-hïÅ-»Þ¾-GZÛÅ-ˆÛ-ºƒï¾-¾¤-z¸P-hÝ-GbôP-Mãã¼-wm-HÛ-¼ïh- ¤-ºôPÅ-q¼-zôh-ˆÛ-¯-fôm-¾ºP-7G&G&GôP-Å-¤VôG-GÛ-¾¤-hzÞ-¤ºÛ-hGôPÅ-hôm-GŸÛ-z¸ÞP-fG-GTôh-»ôP-zºÛ-fÞGÅ-¼ï-GÛ-»ôh-TïÅ-z;º-„Àôm-FÛ-q-¸¤-GhôP-¼Ûm-qô-VïÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG- zôh-ˆÛ-GŸôm-mݺÛ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-G®ô-Ç+¾-z¸P-wÞm-±ôGÅ-¾GÅ-ˆÛÅ-ºƒÅ-¿YôPÅ-Ç+ô¼-ÆÛh-º²Ûm-Í-‡¾-z×Û-È-¼Û-z×W-q»Û-¤VôG-M-mG-bà-wïzÅ-Ç+zÅ-¤Û-hGôÅ-qºÛ-JÀïP-ÇÀôP-¤h-qô-ŸÛG-‚ãP-»ôh-¼ïh- ºôm-ˆP-»Þ¾-GZÛÅ-z¼-ºƒï¾-¾¤-hPôÅ-ºƒï¾-z¸P-hÝ-GbôP-ºhôh-»ôh-q-»Ûm-m- ‚P-Á¼-Í-¼Þ-a-T¾-q¼-lïÁ-hP- W-¤Þ-;Á-¤Û¼-mP-¾-hGÅ-ˆÛ-Å-¤±¤Å-ˆÛ-h;º-½‰ôG-ºIÛG-fzÅ-GmP-Mã-hï-¼ïh-TïÅ-ºIï¾-zXôh-GmP-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།