Gô¼-¤ô-mÅ-¿Ë-źÛ-z¼-HÛ-¤ï-ºDô¼-¿UGÅ-¾¤-hïÅ-zôh-mP-zTôÅ-fzÅ-¤ïh-qºÛ-mh-Íñ²-Ez-Gh¾-ºIô-Zïm-»ôh-qü


2003-10-10
Share

{}ü üzôh-Á¼-xôGÅ-¤±ô-ÇSôm-Gô¼-¤ô-mÅ-zôh-ˆÛ-M¾-Å-¿Ë-Å-z¼-¤ï-ºDô¼-¿UGÅ-¾¤-z¸ô-zŸÛm-qºÛ-¾Å-ºV¼-hïÅ-zôh-mP-zTôÅ-fzÅ-¤ïh-qºÛ-mh-GŸÛ-Íñ²-ŸïÅ-q-Ez-Gh¾-ºIô-Zïm-»ôh-Ç+ô¼-M-mG-bà-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ-Í-¼ÛºÛ-GŸÝP-±z-DP-GÛ-ljm-fôºÛ-mP-z;ôh-GmP-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG hï-»P-¤±ô-ÇSôm-Gô¼-¤ô-mÅ-¤ï-ºDô¼-¿UGÅ-¾¤-¾Å-¯ô¾-z-¼Û¤-zŸÛm-zôh-ˆÛ-¿Ëô-xôGÅ-ÅÞ-Bôh-Ç+zÅ- Íñ²-mh-GŸÛ-»ôh-qºÛ-¾Å-¯ô¾-z-±ôÅ-zôh-ˆÛ-Å-DÞ¾-GŸm-¾-ºGôÅ-mh-ºhÛ-Ez-Gh¾-GbôP-Zïm-»ôh-TÛP- ¿ËG-hôm-hÝ-Gô¼-¤ô-IôP-Eï¼-mÛ- Íñ²-mh-GŸÛ-VïÅ-¤P-qô-Ez-Gh¾-xÛm-qºÛ-µôP-DG 51 M-mG-GÛ-ºyôh-zÇeïm-¾Å-DÞPÅ-mÅ-¸Þ¼-fô-zbôm-qºÛ-DôPÅ-ÅÞ-»ôh-ˆP-ÇSôm-ºGôG-hP-zTôÅ-fzÅ-ÅôGÅ-ˆÛ-Vïh-GŸÝP-mÅ-hPÞ¾-Iôm-VßP-PÞ-¾Å-ºfôz-ˆÛ-¤ïh-qºÛ-h;º-P¾-ºyh-zŸÛm-q-ÅôGÅ-M-mG-bà-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ-Í-¼ÛºÛ-GŸÝP-±z-DP-GÛ-ljm-fô-hïºÛ-mP-z;ôh-GmP-»ôh-q-zTÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།