M-G¼-HÛ-ÈÛm-hݺÛ-¿e-z-¤FïGÅ-z¸ÞP-qÅ-VïÅ-À-ÀôºÛ-‚-uôh-ˆÛ-h¤¼-¤Vôh-ºzÞ¾-Æô¾-¤±¤Å-ºWôG-hGôÅ-qºÛ-ºzôh-Ç+ݾ-GmP-zü


2003-10-10
Share
> ; > ; > ; > ;

{}ü üM-G¼-ÈÛm-hݺÛ-¿e-z-¤FïGÅ-z¸ÞP-Tm- ¼×Ác- Å×»¤- Åï-z;- ÅPG-ŸïÅ-qºÛ-M¾-»ôPÅ-±ôGÅ-qÅ-M-G¼-mP-VïÅ- > ; À- > ; ÀôºÛ-‚-uôh-h¤¼-¤Vôh-ºzÞ¾-Æô¾-¤±¤Å-ºWôG-hGôÅ-qºÛ-ºzôh-Ç+ݾ-GmP-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG ±ôGÅ-q-ºhÛ-M-G¼-HÛ-ÆÛh-„Àôm- Í-‡m- Ç~Û-ÈØ-¼Û- ¶T-q»Û-¤VôG-GÛ-GŸÝP-º²Ûm-±ôGÅ-q- Ç~Û-Wï-qÛ- hP-ºƒï¾-z-Vïm-qô-»ôh-TÛP-±ôGÅ-qºÛ-Gž-zOGÅ-mP-Gž-hôm-¾- h;ôm-¤VôG-GÛ-‚Ûm-½ÀzÅ-ºfôz-Vïh-hÝ-h¤¼-¤Vôh-ºzÞ¾-¤Û-hGôÅ-ŸïÅ-hP- ÈÛm-hݺÛ-VôÅ-¾ÞGÅ-¾-hGôÅ-PïÅ-zNå¼-zTôÅ-hÝ-¤-ŸÛG-GbôP-hGôÅ-G¾-ºhÝG-TïÅ-Gž-zbôm-GmP-»ôh-q-¼ïhü »¼-M-G¼-HÛ-¿Ëô-xôGÅ-¤Pº-Çkï- ‡Ø-¤Ûm-m-hݺÛ-mP-h¤¼-¤Vôh-ºzÞ¾-¤Û-VôG-qºÛ-z;G-M-¤Pº-ÇkïºÛ-uÛ-Ez-„Àôm-Vïm- W×-»-¾-¾Û-b- W-»-¼¤- mÅ-zbP-GmP-z-¤-¸h- h¤-iG-ÁÝGÅ-Vï-GmP-z¼-zÇSGÅ-zXôh-GmP-»ôh-q-zTÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།