M-G¼-HÛÅ-ÍÛżۻ¾-mÅ-ZôÅ-qºÛ-ºyâ¾-V-n¤Å-M¾-Dz-ÆâP-Bôz-Dô-mºÛ-Vïh-hÝ-»Ûm-Ç+ô¼-GÅÞP-zü


2003-10-12
Share

{}ü ü¹-z-ºhÛºÛ-±ïÅ- 10 ¼ïÅ-G¸º-q-ÅPÅ-ZÛm-M-G¼-HÛÅ-ÍÛżۻ¾-mÅ- Í-¼ÛºÛ-^ô-¾¼-fï¼-ºzÞ¤-GTÛG-®¤-Gmh-qºÛ-w×¾-;ôm-¸ï¼-zºÛ-hI-zôºÛ-Gm¤-Iâ-ÅôGÅ-ˆÛ-D-xôGÅ-hP- GmÅ-»Þ¾-ÅôGÅ-Gž-fÞz-qºÛ-ºyâ¾-V- 3 ÇtäÅ-G¸ÛGÅ-GmP-Mã-»Ûm-ºhÝG M-G¼-HÛ-EÛ¤-¤±ïÅ-M¾-Dz-q-;ÛÅ-f×m-mÅ-»P-Gô-¤±ôm-ºIm-zÇkݼ-‚ïh-Mã-ºGô-±ßGÅ-»ôh-qÅ-M-G¼-hP-Gô-¤±ôm-ÇeôzÅ-ÁÝGÅ-V-¤Z¤-»ôh-Vïh-M¾-Dz-ˆÛ-Mã-hPôÅ-»ôPÅ-µôGÅ-zïh-uôh-GbôP-ºV¼-»ôh-Ç+ô¼-q-;ÛÅ-f×m-HÛ-ÆÛh-„Àôm- DÞ¼-ÁÛh- ;-ÅÞ¼ÛÅ-GÅÞP-»ôh-ˆP- M-G¼-HÛ-ÆÛh-„Àôm- ¶T-q-»Û-¤VôG-GÛÅ-M-G¼-HÛÅ-ºyâ¾-V-ZôÅ-q-n¤Å-M¾-Dz-ÆâP-Bôz-Dô-mºÛ-Vïh-hÝ-»Ûm-Ç+ô¼-z;º-ÇÀôz-GmP-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།