fºï-¶m-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-¸Þ¼-qÅ-¼P-z®m-HÛ-Ez-zOGÅ-GmP-MãºÛ-hÝÅ-¾-zz-qºÛ-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-qü


2003-10-13
Share

{}ü üfºï-¶m-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-¸Þ¼-q- ¾Þ-bP-ÈàºÞ-¤VôG-GÛÅ-fºÛ-¶m-ºhÛ-zŸÛm-M-mG-GÛ-V-ÁÅ-¤Ûm-qºÛ-¼P-z®m-Tm-HÛ-M¾-Dz-»Ûm-qºÛ-Gž-zOGÅ-GmP-MãºÛ-hÝÅ-¾-zz-qºÛ-Ç+ô¼-hï-¼ÛP- fºï-qï-mÅ-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-Gż-ÁôG- ¶-ÁÛP-=ôm-qôÅÛ=- ¾-GÅÞPÅ-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG hï-»P-fºï-¶m-HÛÅ-ÆÛh-º²Ûm-¸Þ¼-q-¾Û-bP-ÈàºÞ-¤VôG-GÛÅ-h-¿eºÛ-hÝÅ-¤±¤Å-ºhÛºÛ-fºÛ-¶m-HÛÅ-¼P-z®m-HÛ-Gž-zOGÅ-GmP-z-»Ûm-m- Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-iG-qôºÛ-mÝÅ-ÁÝGÅ-ˆÛ-Ÿïh-ÇoP-ºôG-M-mG-GÛÅ-fºÛ-¶m-fôG-iG-qôºÛ-±ß¾-Lô¾-‚ïh-Mã-DG-qô-»Ûm-qºÛ-hGôPÅ-±ß¾-GÅÞPÅ-ºhÝG- hï-¤-¸h-M-mG-GÛÅ-xÛ-¾ô- 2008 ¾ôºÛ-º²¤-JÀÛP-GÛ-h‚¼-;ºÛ-¯ïh-ºIm-HÛ-I-zOÛGÅ-ÅôGÅ-ˆÛ-Aïm-qÅ- M-mG-GÛÅ-fºÛ-¶m-fôG-iG-qôºÛ-±ß¾-Lô¾-‚ïh-Mã-DG-qô-»Ûm-qºÛ-hGôPÅ-±ß¾-zbôm-GmP-ºhÝG- fºÛ-¶m-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-¸Þ¼-q- ¾Û-bP-ÈàºÞ-mÛ-fºÛ-¶m-mP-h¤PÅ-G®ôºÛ-¾¤-Æô¾-h¼-Çtï¾-GbôP-¤Dm-ÆÛh-º²Ûm-hP-qô-hï-»Ûm-ŸÛP- hGÝP-¾ô-zMh-zTß-¾-wïzÅ-qºÛ-ÆÛh-º²Ûm-¸Þ¼-q-Ç+Ý-ŸzÅ-¾Û-¾-h¤PÅ-G®ô-ŸïÅ-¤±m-wÞ¾-HÛ-»ôh-q-¼ïh-ºhÝG- fºÛ-¶m-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-ƒm-ŸÝ-ÇtÛm-¤VôG-GÛÅ-M¾-Dz-hzÞ-z½‰ïÅ-hÝ-¤²h-ÇKôºÛ-fôG-fºÛ-¶m-HÛÅ-M¾-Dz-DG-GTÛG-hP-¾¤-¾ÞGÅ-GZÛÅ-ˆÛ-IôÅ-ºV¼-hï¼-PôÅ-¾ïm-GmP-ºhôh-¤ïh-q-hP- fºÛ-¶m-mP-h¤PÅ-G®ôºÛ-Tm-HÛ-GŸÝP-GÛ-¯-FÛ¤Å-Gż-q-ŸÛG-GÛ-fôG-¤Û-h¤PÅ-ˆÛ-zŤ-±ß¾-zÇkÝ-¾ïm-GmP-Mã-»Ûm-qºÛ-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-q-zTÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།