M-mG-ÆÛh-º²Ûm-HÛ-G¸ÛGÅ-zÇ+ô¼-Ç+zÅ-zôh-ˆÛ-Gmh-hôm-JÀïP-ÇÀôP-fh-ÍôÅÛ-=Û-¾Û-»ºÛ-fÞGÅ-º±zü


2003-10-13
Share

{}ü üM-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-Èà-TÛP-fºô-¤VôG-ÍôÅÛ-=Û-¾Û-»ºÛ-mP-¹-z-ºhÛºÛ-mP-G¸ÛGÅ-zÇ+ô¼-º±¤Å-ºiÛ-wïzÅ-»Þ¾-M¾-Dz-hï-ZÛh-ˆÛ-IôÅ-±ôGÅ-ºfÞÅ-¤Û-DG-TÛG-GÛ-zôh-ˆÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-Ç+ô¼-M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-¤VôG-¾-iÛ-¯h-ŸÝ-MãºÛ-Gmh-hôm-fôG-ÍôÅÛ-=Û-¾Û-»ºÛ-xÛ-ÆÛh-„Àôm-Vïm-HÛÅ-fÞGÅ-º±z-»ôh-qºÛ-hGôPÅ-±ß¾-zbôm-GmP-ºhÝG- hï-»P-ºhÛ-G-Íï-ÁÛ-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛÅ-zôh-ˆÛ-D¤Å-dàºÞ-zôh-¼ÛGÅ-m-GŸôm-Bïh-¼ÛP-ZÛ-¤-IGÅ-qºÛ-D-Vï¤Å-ˆÛ-±ß¾-hÝ-»Û-GïºÛ-mP- DôP-ZÛh-¾-M-¤ÛÅ-z®ôm-DP-mP-¤m¼-GTôh-±zÅ-Vï-zbP-zºÛ-GmÅ-±ß¾-Ez-Çtï¾-ŸÝÅ-q-¿e¼-ÍôÅÛ-=Û-¾Û-»ºÛ-IôÅ-±ôGÅ-GôP-¤ºÛ-ºfÞÅ-¤Û- „ËôÇ~- „Ë-¼ºôm-¤VôG-GÛÅ-Gmh-hôm-hï-GºÛ-Ç+ô¼-M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-¤VôG-ÍôÅÛ-=Û-¾Û-»-mP-wïzÅ-hÝÅ-iÛ-z-GbôP-Mã-»Ûm-qºÛ-Gž-zOGÅ-GmP-»ôh- hï¼-zdïm-hï-¼ÛP-ÍôÅÛ-=Û-¾Û-»ºÛ-xÛ-ÆÛh-„Àôm-Vïm- Íï¾ï;-²ïm-i¼- iºô-a¼- HÛÅ-M-mG-hP-ÍôÅÛ-=ô-¾Û-»-GZÛÅ-Gmh-hôm-±P-¤ºÛ-fôG-zŤ-±ß¾-¤fÞm-q-hP- ¤P-G®ôºÛ-¯-º²Ûm-GTÛG-¤±ßPÅ-»Ûm-q-hP- hï-zŸÛm-ºIô-z-¤ÛºÛ-¼ÛP-fP-PôÅ-º²Ûm-GmP-xôGÅ-GTÛG-¤±ßPÅ-»Ûm-q-PôÅ-º²Ûm-GmP-GÛ-¤ïh-¼ÞP- zôh-ÅôGÅ-ˆÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÛ-Gmh-hôm-Ç+ô¼-JÀïP-ÇÀôP-GmP-MãºÛ-Vïh-hÝ-VïP-¤PGÅ-ˆÛ-JÀïP-ÇeïGÅ-hP-¾¤-¾ÞGÅ-ÁÛG-Gô-zOÛGÅ-ŸÝÅ-q-hï-zïh-uôh-zbP-mÅ- M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-¤VôG-M¾-Dz-mP-wïzÅ-hÝÅ-GÝÅ-ŸzÅ-hP-Vï-fôPÅ-GmP-hGôÅ-qºÛ-ºzôh-zÇ+ݾ-GmP-z-zTÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།