z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-Ç+Ý-±z-±ôGÅ-VßP- zôh-hP-M-mG-GZÛÅ-ÅÞ-fïPÅ-GÅÞ¤-q-wïzÅ-Mã-PP-ºGÝG-GmP-zŸÛm-»ôh-qü


2003-10-15
Share

{}ü ühïºP- Zï-ÇSôm-xÛ-¹- 9qºÛ-hˆÛ¾-¤±¤Å-ÅÞ-7GôP-Å-7BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-mÅ-Í-¼ÛºÛ-ÆÛh-º²Ûm-¿Ëm-hP-¤W¾-ºyh-Iâz-¤±¤Å- 7G&G&GôP-Å-¤VôG-GÛ-Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-fôG- z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-hP-M-mG-GŸÝP-hz¼-fï-;¼-ºƒï¾-¾¤-B¼-GÅô-fÞzÅ-q¼-fÞGÅ-MÅ-±ô¼-Vïm-qô-‚ãP-ÅôP-z-hP- zôh-MºÛ-ºƒï¾-¾¤-¤Þ-¤fÞh-GmP-Mã-mÛ-G¾-GP-Vïm-qô-»Ûm-qÅ-z;º-ÇÀôz-GmP-»ôh-q-¼ïh- »P-Ç+zÅ-hï-hÝÅ-7G&G&GôP-Å-¤VôG-GÛÅ-¤Þ-¤fÞh-GÅÞP-hôm-¾- z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-Ç+Ý-±z-n¤Å-q-M-mG-¾-¼Û¤-fïPÅ-GZÛÅ-wïzÅ-q-hïÅ- xôGÅ-wm-±ßm-hôG-q-hP-Gm¤-hôG-GÅï¾-bï-»Ûh-Vïh-ºwï¾-¼ïÅ-ˆÛ-hGï-±m-‚ãP-»ôh-ˆP- h-V-¼Ûm-qÅ-zôh-MºÛ-hz¼-IôÅ-¤ô¾-hPôÅ-GŸÛ-»ôP-zÅ-fÞGÅ-¼ï-GmP-GÛ-»ôh-TïÅ-Gž-hôm-GmP-»ôh-q-¼ïh- hï-hP-hï-zŸÛm-Zï-ÇSôm-7G&G&GôP-Å-¤VôG-GÛ-h¤ÛGÅ-zž-Ç+Ý-±z-z;º-¸Þ¼-M-¼Û-„Àô-IôÅ-M¾-¤±m-¤VôG-GÛÅ-ˆP- z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-Ç+Ý-±z-M-mG-bà-fïPÅ-GÅÞ¤-q-wïzÅ-ºHã¼-M-GŸÝP-¾-ºƒï¾-¤fÞh-GmP-»ôh-q-hP- ¹-z-XïÅ-¤¼-M-mG-wïzÅ-fÞzÅ-qÅ-¼ï-z-ŸïÅ-ˆÛ-»ôh-TïÅ-GÅÞPÅ-»ôh-q-¼ïh- h¤ÛGÅ-zž-Ç+Ý-±z-M-¼Û-¼Ûm-qô-VïÅ-hGôPÅ-±ß¾-Gž-hôm-GmP-mÅ-h-V-¹-z-GTÛG-ÉÛ¾-ºzÞ¼-ºDôP-HÛ-»ôh-¿ezÅ- Ç+Ý-±z-±ôGÅ-q-M-mG-bà-wïzÅ-xôGÅ-fh-M-mG-GŸÝP-GÛ-l-¾ïm-WÛ-‚ãP-Ç+ô¼- 7G&G&GôP-Å-¤VôG-GÛ-»Þ-¼ôz-h¤ÛGÅ-zž-Ç+Ý-±z-Ç+¾-z¸P-M¾-¤±m-¾GÅ-ÅÞ-ºhÛ-mÅ-zT¼-ºiÛ-ŸÝÅ-q¼- DôP-GÛ-h-¿eºÛ-ºV¼-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-M-mG-bà-Ç+Ý-±z-fïPÅ-GÅÞ¤-q-G-hÝÅ-wïzÅ-fÞzÅ-¤Ûm-fh- M-mG-GŸÝP-GÛ-l-¾ïm-GP-»P-‚ãP-¤ïh-¾- hÝÅ-±ïÅ-»P-Gbm-ºDï¾-GP-»P-‚ãP-¤ïh- »Ûm-mºP- GŸÛ-¯-xôGÅ-GZÛÅ-hz¼-ºƒï¾-z-¤-¤fÞh-‚ïh-ºHã¼-M-mG-GÛÅ-ˆP-hGï-±m-Vïm-qô¼-PôÅ-º²Ûm-‚ïh-ˆÛ-»ôh-¿ezÅ- hï-hôm-M-mG-GŸÝP-mÅ-l-¾ïm-GP-¤HôGÅ-»ôP-zÅ-¼ï-z-ŸïÅ-ˆÛ-»ôh-TïÅ-ºIï¾-zXôh-GmP-GÛ-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།