M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-ÍôÅô-=ô-¾Û-»¼-wïzÅ-Ç+zÅ- zôh-ˆÛ-Gmh-hôm-fôG-ÍôÅô-=ô-¾Û-»ºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-ºfÞÅ-¤Û-DG-mÅ-Pô-Lô¾-Bôm-zXôh-‚ïh-Mã-»Ûm-qü


2003-10-15
Share

{}ü üM-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-Èà-WÛm-fºô-¼ÛP-¤Ûm-ÍôÅô-=ô-¾Û-»ºÛ-M¾-Å-D×ïm-„Ëï-¼-GŸÝP-hôm-¤±¤Å-G¸ÛGÅ-ÅÞ-wïzÅ-Ç+zÅ- M-mG-GÛ-zôh-fôG-iG-Gmôm-‚ïh-zŸÛm-qÅ-Gmh-hôm-¾-ÍôÅô-=ô-¾Û-»ºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-ºfÞÅ-¤Û-DG-mÅ-Pô-Lô¾-Bôm-zXôh-‚ïh-Mã-»Ûm-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG hïºP-ÍôÅô-=ô-¾Û-»m-ŸïÅ-qÅ-Gż-ÁôG-GÛ-GmÅ-±ß¾-z;ôh-hôm-GŸÛGÅ-m- zhÝm-yG-XïÅ-¤-¼ïÅ-G¸º-q-ÅPÅ-ZÛm-M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-Èà-WÛm-fºô-ÍôÅô-=ô-¾Û-»ºÛ-M¾-ż-GŸÝP-hôm-¤±¤Å-G¸ÛGÅ-ÅÞ-wïzÅ-Ç+zÅ- zôh-ˆÛ-Gmh-hôm-fôG-ÍôÅô-=ô-¾Û-»-P¾-¯ô¾-±ôGÅ-q-hP- h¤PÅ-G®ô-±ôGÅ-q- ¿YPÅ-DÞ-±ôGÅ-q- hï-zŸÛm-¼P-hzP-Tm-HÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-ºfÞÅ-¤Û-DG-¾Å-Iâz-qÅ-ÍôÅô-=Û-¾Û-»ºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-ºfÞÅ-¤ÛºÛ-¤±m-dGÅ-z;ôh-qÅ-ŸÝ-»ÛG-ŸÛG-M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-¤VôG-¾-wÞ¾-ºV¼-»ôh-q-¼ïh-ºhÝG- GôP-ŸÝÅ-ŸÝ-»ÛG-hïºÛ-mP-ºDôh-hôm-¾- zôh-MºÛ-h;º-½‰ôG-zÅï¾-xÛ¼-7GôP-Å-b-¾ºÛ-„À-¤Å- zôh-¾-¤Ûh-hôm-¤±ßPÅ-qÅ-¼P-ÆÛh-¼P-BôP-GÛ-hGôÅ-ºhÝm-Çeôm-GmP-¤²h-q-hï¼- ÍôÅô-=ô-¾Û-»ºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-ºfÞÅ-¤Û-n¤Å-mÅ-Mz-Bô¼-ŸÝ-GÛ-»ôh-q-¤-¸h- b-¾ºÛ-„À-¤Å-IôÅ-ºV¼-hïÅ-M-zôh-GZÛÅ-xôGÅ-¾-Dï-wïm-HÛ-Iâz-ºƒÅ-»ôP-Mã-»Ûm-q¼-»Ûh-Vïh-‚ïh-ˆÛ-»ôh-ŸïÅ-ºDôh-»ôh-ºhÝG GŸm-»P-zôh-hôm-Mz-Bô¼-ŸÝ-¤Dm-ÍôÅô-=ô-¾Û-»ºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-ºfÞÅ-¤ÛºÛ-ŸÝ-»ÛG-hïºÛ-fôG- ÆÛh-º²Ûm-Èà-WÛm-fºôÅ-M-zôh-ºƒï¾-¾¤-B¼-GÅô-GmP-z¼-¤PGÅ-zXôh-ŸÝÅ-fôG- ºƒï¾-¾¤-ºWâG-BôP-GmP-MãºÛ-¼ï-ºhÝm-hP- Vz-GTÛG-h-»ôh-z¸P-xôGÅ-ˆÛ-ºƒï¾-¾¤-hïºÛ-fôG-mÅ-zôh-MºÛ-h;º-½‰ôG-zÅï¾-Vïh- hPôÅ-ÅÞ-ŸÛ-¤ô¾-HÛ-¾Å-hôm-GP-¤HôGÅ-zCæm-qÅ-ºzôh-Ç+ݾ-»P-ŸÝÅ-zŸG- »P-ÍôÅô-=ô-¾Û-»ºÛ-IôÅ-±ôGÅ-mP-¿YPÅ-DÞ-±ôGÅ-qºÛ-ºfÞÅ-¤Û-Ç+Ý-±zÅ- Ç~ôÇ~-Ç~-¼Íôm-»ÛÅ-GôP-ŸÝÅ-ŸÝ-»ÛG-hï-zŸÛm-M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-ÍôÅô-=ô-¾Û-»¼-¤-wïzÅ-ÇSôm- M-mG-GÛ-GŸÝP-±z-¾Å-DP-¾-wÞ¾-Mã-hP- »P- ŸÝ-»ÛG-GÛ-PôÅ-ÁÝÅ-ŸÛG-M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-hPôÅ-ÅÞ-wïzÅ-º‚ô¼-Ç+zÅ-fï-;¼-Pô-fÞGÅ-wÞ¾-MãºÛ-¼ï-z-ŸïÅ-ˆÛ-»ôh-TïÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-GŸG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།