Í-²¼-„˺Û-Wm-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-ºôÅ-zÇkÝ-hï-M¾-uÛºÛ-ºIô-¾ÞGÅ-hP-¤fÞm-¤ïh-qü


2003-10-16
Share

{}ü ülô-Çoݤ-HÛ-xãG-qºÛ-M¾-Dz- Í-²¼-„˺Û-Wm- HÛ-ÆÛh-º²Ûm-¸Þ¼-qºÛ-ÆÅ- ÍÛ¾-Ȥ- Í-¾Û-»ï¶- ÆÛh-º²Ûm-Gż-q¼-ºôÅ-zÇkݺÛ-M¾-D-fôz-q-hï-±GÅ-±ßh-‚ãP-¤ïh-q-hP-M¾-uÛºÛ-ºIô-¾ÞGÅ-hP-¤fÞm-q-ŸÛG-‚ãP-¤ïh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG IôP-Eï¼- z×-;Ý-mÅ- w×-¼m-ÅÛºÛ-Gż-¾Å-DP-GÛÅ-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-hôm-¾- Í-²¼-„˺Û-Wm-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-ºôÅ-zÇkݺÛ-¾Å-hôm-dôGÅ-ŸÛz-bà-zBôh-qºÛ-»ô-¼ôz-¤Z¤-¾Å-hP-ÆâP-BôzÅ-ˆÛ-OÛG-º²âGÅ-ˆÛ-hzÞ-FÛh- qÛ-=¼- ͺÛ-Á¼- HÛÅ- uÛ¼-ÇePÅ-mÅ-ÆÛh-º²Ûm-ºôÅ-zÇkÝ-¼Û¤-q-hP-qô-hï-h;º-½‰ôG-Vï-z-GP-»P-‚ãP-¤ïh-ˆP- ºôÅ-zÇkÝ-hPôÅ-GŸÛ- ¼ïÅ-G¸º-¿ËG-qºÛ-ZÛm-z=-¤-ÁÛÅ-qºÛ-iG-¯çz-Vïm-qô-ŸÛG-‚ãP-»ôh-q-¤-¸h- ºôÅ-zÇkݺÛ-GmÅ-±h-M¾-uÛºÛ-¾¤-Æô¾-hP-¤±ßPÅ-q-ŸÛG-‚ãP-¤-ÅôP-¾- M¾-Dz-ºhÛ¼- ºôÅ-zÇkݺÛ-¾Å-hôm-ºhÛ-¾Å-±GÅ-±ßh-q-ŸÛG-hGôÅ-ˆÛ-¼ïh- ¼P-ZÛh-M¾-Dz-ºhÛ¼-hGº-Ÿïm-»ôh-qºÛ-¤Û-ŸÛG-»Ûm-qºÛ-V-mÅ-zŤ-±ß¾-ºhÛ-Ç~Å-GÅP-¤ïh-q-zÁh-ˆÛ-»ôh-TïÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG- fïPÅ-ºhÛºÛ-ºôÅ-zÇkݺÛ-mP- hGÝP-IPÅ- 80 wïzÅ-q-ÆÛh-º²Ûm-¸Þ¼-q- Ⱥï-l¼- Í-¾Û-»ïz- HÛ-ÆÅ- hGÝP-¾ô- 41 ¾-wïzÅ-q-ÍÛ¾-Ȥ- Í-¾Û-»ïz- ¾-ºôÅ-IPÅ-zM-V- 80 ®¤-fôz-mÅ-M¾-D-fôz-»ôh-ºhÝG- xôGÅ-ºG¾-±ôGÅ-qºÛ-ºôÅ-h¤ÛGÅ-IÅ-mÅ- ÍÛ-Å- GÙ¤-z×¼- ¾-ºôÅ-IPÅ-zM-V- 12 ®¤-¾Å-fôz-¤ïh-ÇezÅ-ºôÅ-zÇkÝ-¼Û¤-q-GZÛÅ-q-hGôÅ-G¾-VGÅ-ˆÛ-¤ïh-¾ÞGÅ-hzÞÅ-ºôÅ-zÇkÝ-¾Å-DP-GÛ-ºGm-º²Ûm- ¤-²-ÈÛ¼- q-a-Dô¶-HÛÅ-ºIï¾-zXôh-GmP-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།