M-mG-mP-ÇÀôz-IºÛ-hGï-Lm-ŸÛG-FÛ¤Å-zÁï¼-‚Å-»ôh-ºhÝG


2003-10-16
Share

{}ü üM-mG-mP-ÇÀôz-IºÛ-hGï-Lm-ŸÛG-mÅ-¤P-G®ôºÛ-zTôÅ-ºHã¼-hGôÅ-qºÛ-ŸÝ-ljm-¾-Å-»ÛG-Mz-qÅ-ZïÅ-z®ßGÅ-ºôG-FÛ¤Å-zÁï¼-‚Å-»ôh-ºhÝG hï-»P-ÈôP-;ôP-¾-dïm-GŸÛ-‚ïh-qºÛ-¤P-G®ô-hP-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-Ez-Çtï¾-¿eï-GmÅ-DP-mÅ-uÛ-zOGÅ-Çtï¾-z-ÁÛG-Íï-qÛ-Gż-ºHã¼-zMãh-¾¤-mP-D-Å-zbôm-q¼-¿e¼-m- M-mG-¿Ëô-mÝz-iÛm-lÝ-Å-DÞ¾-HÛ-¤Û-¤P-FÛ¤Å-DP-mP-¾ô-m- 34 Åôm-qÅ-ÇÀôz-hGï-ÍÞ-»P- »Û-ŸïÅ-q-hï-¼ÛP-¼ïÅ-G¸º-wÞ¼-zÞºÛ-ZÛm-FÛ¤Å-zÁï¼-‚Å-»ôh-ˆP- FÛ¤Å-zTh-G-¼ï-z;¾-»ôh-¤ïh-h-¿eºÛ-V¼-h¤ÛGÅ-zž-Gž-zOGÅ-‚Å-¤ïh-q-¼ïh-TïÅ-z;ôh-ºhÝG- GôP-hÝ-ŸÝÅ-qºÛ-ÇÀôz-hGï-hïÅ-ÇS-¾ô-xÛ-¹-zTß-GTÛG-qºÛ-mP-M-mG-GÝP-ƒm-±ôGÅ-qºÛ-¾ô-ºDô¼-±ôGÅ-Vïm-¤-±ßGÅ-qºÛ-ÇSôm-®¤-¾-M-mG-hzÞÅ-GŸÝP-¾-º²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-Gbm-¾-wz-qÅ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¾G-¿e¼-‚ïh-hGôÅ-q-hP-Å-DÞ¾-Åô-ÅôºÛ-mP-ºôÅ-zÇkݺÛ-¾¤-¾ÞGÅ-Gbm-¾-wz-hGôÅ-¾ÞGÅ- hï-zŸÛm-hï-ÇS-xÛ-¾ô- 1989 ¾ô¼-Gm¤-zhï-ÇKô-¤ô-VïºÛ-hôm-Aïm-Ç+zÅ-º²Ûm-z¸ÞP-GÛÅ-z¸P-z®ôm-¿ezÞ¼-zŸG-»ôh-qºÛ-=ºÛ- ²ï-»P-ºy¾-hÝ-JÀôh-z=ô¾-hGôÅ-q-ÅôGÅ-ˆÛ-ŸÝ-ljm-ŸÛG-wÞ¾-MãºÛ-I-zOÛGÅ-‚Å-qºÛ-fôG-Dô-qÅ-Å-»ÛG-Mz-»ôh-q¼-zdïm-hï-mÛ-GŸÝP-¤Gô-dÛP-ÇÀôG-MãºÛ-‚ãÅ-Pm-FÛ¤Å-ºG¾-»Ûm-qÅ-ZïÅ-z®ßGÅ-ºôG-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-q-ÁÛG-»Ûm-q-¼ïh- GôP-ŸÝÅ-ŸÝ-ljm-¸Ûm-ƒÛÅ-z;ôh-¤Dm-G®ô-zô-=ºô- VP-;ÛP-ŸïÅ-q-hï-»P-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-qºÛ-¤-¸h-ºhÛ-¾ôºÛ-¹-z-zMh-qºÛ-mP-FÛ¤Å-zÁï¼-HÛÅ-¾ô-¿SºÛ-z®ôm-zTßG-ZïÅ-Vh-z;¾-»ôh-q-¼ïh- Íï-qÛ-Gż-ºHã¼-¾Å-DP-mÅ-GôP-ŸÝÅ-Gmh-hôm-Ç+ô¼-iÛm-lݺÛ-FÛ¤Å-DP-¾-D-q¼-fôG-mÅ-hôGÅ-ºiÛ-‚Å-»ôh-ˆP-h¤ÛGÅ-zž-¾m-GP-»P-Mz-¤ïh-q-zTÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།