M-mG-mÅ-¤Dº-h‚ÛPÅ-ºwÞ¼-Iâ-zbP-z-hï-zŸÛm-ºIô-ÅôP-Vïm-qô-xÛm-¤ïh-qü


2003-10-16
Share

{}ü ü¼ïÅ-G¸º-¿ËG-qºÛ-ZÛm-M-mG-mÅ-¤Dº-h‚ÛPÅ-ºwÞ¼-Iâ-zbP-z-hï-zŸÛm-ºIô-ÅôP-Vïm-qô-xÛm-¤ïh-¾ÞGÅ-ºIï¾-zXôh-‚ïh-ºhÝG hï-»P-M-mG-GÛ-¤Dº-h‚ÛPÅ-ºwÞ¼-IâºÛ-¾Å-ºV¼-¿eï-GmÅ-DP-GÛ-ºGô-ºFÛh-ÁÛ-»-¤ÛP-zºô-mÅ-ºIï¾-zXôh-‚ïh-q¼-¿e¼-m- zhÝm-ºhÛºÛ-¼ïÅ-G¸º-¿ËG-qºÛ-ZÛm-M-mG-mÅ-zbP-zºÛ-¤Dº-h‚ÛPÅ-ºwÞ¼-Iâ-hï-zŸÛm-z¸ô-z;ôh-‚ïh-Mã¼-¾ô-Pô-zTß-GTÛG-®¤-ºGô¼-»ôh-q-hP-h-z¼-¤Û-¤ïh-qºÛ-ºwÞ¼-Iâ-fïPÅ-zŸÛ-®¤-zbP-»ôh-q-hP-h-¼ïÅ-hPôÅ-ÅÞ-¤Û-»ôh-ºwÞ¼-Iâ-zbP-z-hï¼-h-z¼-ºIô-ÅôP-M-ÇKô¼-fï¼-ºzÞ¤- 18 ¿ËG-®¤-hP-Í-¼ÛºÛ-ÇKô¼-¤ô¼-µ-zNå¼-‚ïh-q-»Ûm-m-fï¼-ºzÞ¤- 2 ¿ËG-®¤-xÛm-»ôh-ºhÝG- GôP-ŸÝÅ-ºIô-ÅôP-mÛ-hï-ÇS-Í-¼Û-hP-¼-ÁÛ-»Å-¤Dº-h‚ÛPÅ-ºwÞ¼-Iâ-zbP-z-¾Å-ºIô-ÅôP-Ÿï-iG-VßP-z-»Ûm-q-¼ïh- xÛ-M¾-¤DÅ-q-DG-TÛG-mÅ- M-mG-mÅ-ºIô-ÅôP-hï-®¤-Vïm-qô-¤-Gmh-qºÛ-Mã-¤±m-GTÛG-mÛ-¾Å-¯ô¾-È-TP-VßP-VßP-¾Å-vh-ˆÛ-¤ïh-q-hP-ºyâ¾-VÅ-hï-¼ÛGÅ-¼-ÁÛ-»ºÛ-ż-mÅ-ZôÅ-q¼-zdïm-»Ûm-¾ÞGÅ-hrh-ŸÛz-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-¼ïh

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།