M-mG-GÛ-¤Dº-h‚ÛPÅ-ºwÞ¼-Iâ-¾¤-¿ËôP-¿km-qºÛ-ÇKô-mÅ-xÛ¼-¾ôG-fÞz-»ôh-qü


2003-10-16
Share

{}ü üM-mG-GÛÅ-¤Û-»ôh-¤Dº-h‚ÛPÅ-ºwÞ¼-Iâ-¾¤-¿ËôPÅ-¿km-qºÛ-ÇKô-mÅ-zbP-Çeï- ¤Dº-zBôh-q-hï-»P-Å-fôG-bà-zhï-º‚ô¼-¸Ûm-q¼- Íï-ÁÛ-»ºÛ-»Þ¾-Iâ-¤P-qôÅ-M-mG-GŸÝP-¤P-GZÛÅ-¾-º±¤Å-ºiÛ-‚ïh-zŸÛm-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG hï-»P-¼ïÅ-G¸º-¿ËG-qºÛ-ZÛm-M-mG-GÛÅ- Áïm-ÁÝ-¿k-q-ŸïÅ-qºÛ-mP- M-¼ÛGÅ-¤Dº-Bôh-q- »ïP-¾Û-¶ï-¤Dº-h‚ÛPÅ-ºwÞ¼-IâºÛ-mP-zBôh-hï- Vß-±ôh- 21 ¼ÛP-º²¤-JÀÛP-¾-Ç+ô¼-zBôh-‚Å-XïÅ- hï-¼ÛP-Å-fôG-¾-¾¤-¿ËôP-¿km-qºÛ-ÇKô-mÅ-xÛ¼-¾ôG-fÞz-q¼- Íï-ÁÛ-»ºÛ-»Þ¾-Iâ-¤P-qôÅ-º±¤Å-ºiÛ-‚Å-ºhÝG-qÅ- ¶ïb-m¤-HÛ-hzÞÅ-z½‰m-ºyÛm-¾Å-DP-hP-Gż-ºHã¼-¾Å-DP-DG-GÛÅ-GôP-ŸÝÅ-Ç+ô¼-GmÅ-±ß¾-i-MÅ-qô-Çtï¾-ºhÝG- hï-zŸÛm-;¤-„Ëô-iÛ-»ºÛ-iÛ¾-zOGÅ-„Àôm-Vïm-mÅ- »Þ¾-hïºÛ-GŸÝP-hP-¤Û-¤P-GÛ-Ç+Ý-±z-GmP-Çeï-M-mG-¾-º±¤Å-ºiÛ-‚Å-q-hP- »P-wÛ-¾Ûq-qÛm-Å-HÛÅ- h-¼ïÅ-M-¤ºÛ-¤Dº-zBôh-q- »ïP-¾Û-¶ï- ¤Dº-h‚ÛPÅ-mP-ºwÞ¼-zBôh-¾¤-¿ËôP-¿km-qºÛ-PP-‚ïh-fÞz-q-hï-mÛ-Iâz-ºƒÅ-Vïm-qô-ŸÛG-»Ûm-qºÛ-zÇSGÅ-zXôh-‚Å-ºhÝG- hï-hP-xôGÅ-¤±ßPÅ-M-G¼-hP-ÅôG-qô- fïºï-¾ïm-i- ÍôÅô-=ô-¾Û-»ºÛ-xÛ-ÆÛh-„Àôm-Vïm- Íï-¾ï;-²m-i¼- iºô-a¼-mÅ-ˆP-M-mG-GÛÅ-¤Dº-h‚ÛPÅ-mP-¤Û-»ôh-ºwÞ¼-Iâ-¾¤-ºIô-Vïm-qôºÛ-ÇKô-mÅ-GbôP-fÞz-q¼- M-mG-GŸÝP-hP-¤Û-¤P-GZÛÅ-;¼-º±¤Å-ºiï-‚Å-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།