M-G¼-HÛ-IôP-Eï¼-Í-»ô-l-»ºÛ-mP-ÈÛm-lݺÛ-hôm-GZï¼-z-VÛG-FÛ-zhÝm-ÇeôP-®¤-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-»ôh-qü


2003-10-16
Share

{}ü üM-G¼-HÛ-IôP-Eï¼- Í-»ô-l-»ºÛ-mP-¯ôh-½‰ôG-Tm-HÛ-D-VïºÛ-¿Ë-DP- „Ëz-¼Û- ¤Åï-WÛb- Gbô¼-Áݾ-bà-ÈÛm-lݺÛ-Pô-Lô¾-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-fzÅ-‚ïh-¤Dm-VÛG-FÛ-zhÝm-ÇeôP-®¤-Zïm-ÆâP-¤Û-ÇoÅ-º²Ûm-z¸ÞP-hô-h¤-‚Å-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG Í-»ô-l-»-mÅ-Íï-qÛ-Gż-¾Å-DP-GÛÅ-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-Gž-¿e¼-m- ÈÛm-lݺÛ-hôm-GZï¼-z-ÇeôP-yG-¤P-qô-¼ïÅ-G¸º-q-ÅPÅ-ZÛm-Å-GmÅ-hï¼-ÈÛm-lݺÛ-¿Ë-DP-Gż-zŸïPÅ-hP-ºƒï¾-zºÛ-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-ºV¼-»ôh-q-Å-GmÅ-hqôm-¼ÛGÅ-±ôÅ-¤Eïm-dôGÅ-‚ãP-¤-fP-ÆâP-BôzÅ-Vïh-¾Å-ºGݾ-z-VÛG-FÛ-zhÝm-ÇeôP-hPôÅ-ÅÞ-º²Ûm-z¸ÞP-hô-h¤-‚Å-»ôh-q-¤-±h- IôP-Eï¼-HÛ-‚P-PôÅ-ÅÞ-»Þ¾-¤Û-ZÛÅ-ÇeôP-¸Þ¼-z;G-‚Å-»ôh-¾ÞGÅ-Å-GmÅ-GŸÝP-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-±ôÅ-ºIï¾-zXôh-GmP-ºhÝG- hÝÅ-¼zÅ- 16ºÛ-D-VïºÛ-¿Ë-DP-Gbô¼-Áݾ-¾- h-V-ÈÛm-lݺÛ-¿Ë-DP-Gż-zŸïPÅ-GmP-Mã¼-ÈÛm-lÝ-¤Û-¼ÛGÅ-±ôÅ-ÁÝGÅ-Çoôm-‚ïh-zŸÛm-q-¼ïh- º²¤-JÀÛP-ÈÛm-lݺÛ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-hï-ZÛm-Ÿ¾-ºhôm-HÛ-ºhÝ-º²ô¤Å-Gô-OÛG-ŸÝ-GÛ-»ôh-ºhÝG- ÆÛh-„Àôm-GŸôm-q- Íl- ¶-aÛ-¤VôG-GÛÅ-ŸÛ-zºÛ-ºhÝ-º²ô¤Å-hï-±ß¾-¤fÞm-»ôP-Mã¼-»Ûh-VïÅ-GmP-hGôÅ-¾ÞGÅ-¤Pº-ÇkïºÛ-uÛ-Ez-„Àôm-Vïm- ¤Þ-¾-»¤-ÅÛP- »-l¶- ¾-Ÿ¾-q¼-fôG-z;º-¤ô¾-GmP-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།