M-G¼-GÛÅ-q;ÛÅÛ-bm-hz¼-ŸÛ-ºIÛG-GÛ-ÇKô-¤ô-»ôPÅ-µôGÅ-xï-mÅ-zŸG-»ôh-¾ÞGÅü


2003-10-16
Share

{}ü üM-G¼-HÛ-xÛ-ÆÛh-„Àôm-Vïm- »Áï-¶mf- ÅÛm-Ⱥ-¤VôG-GÛÅ-M-G¼-hP-EÛ¤-¤±ïÅ-q;ÛÅÛ-bm-hz¼-ŸÛ-ºIÛG-GÛ-ÇKô-¤ô-»ôPÅ-µôGÅ-xï-mÅ-zŸG-»ôh-¾ÞGÅ-GÅÞPÅ-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG ¿kÛ-¾Û-Gż-q-mÅ-Íï-qÛ-Gż-¾Å-DP-GÛÅ-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-z¼-GŸÛGÅ-m- M-G¼-hP-q;ÛÅÛ-bm-hz¼-ŸÛ-ºIÛG-GÛ-fzÅ-ÁïÅ-GmP-¤ÞÅ-»Ûm-q-hP-M-G¼-HÛ-PôÅ-mÅ-ŸÛ-ºIÛG-»ôP-zºÛ-Vïh-hÝ-fzÅ-ÁïÅ-G-ºi-ŸÛG-»Ûm-¼ÞP- GmP-MãºÛ-GÝ-»PÅ-ˆÛ-ÆÛh-WâÅ-¾G-¾ïm-zÇe¼-zŸÛm-q-hï-¤WâG-BôP-GmP-Mã- xÛ-ÆÛh-„Àôm-Vïm- »Áï-¶mf-ÅÛm-Ⱥ-¤VôG-GÛÅ-z×Û-z×Û-ÅÛ-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛÅ-zT¼-ºiÛ-ŸÝÅ-Ç+zÅ-z;º-¾m-GmP-»ôh-¾ÞGÅ- qï¼ï-ÅÛ-F-Åï-Íôw-ÍÛm-iÛ-»-ŸïÅ-qºÛ-Gż-¾Å-DP-GÛÅ-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-hôm-¾ÞP-ºiïm-‚Å-ºhÝG- »Þ¾-GZÛÅ-hz¼-Å-¤±¤Å-ÅÞ-¤Û-GÅôh-FG-¢ô¼-HÛÅ-¾Å-ºGݾ-¤Þ-¤fÞh-»ôh-¤ÞÅ-¾-¤-¿eôÅ-q¼-M-G¼-HÛ-xÛ-ÆÛh-„Àôm-Vïm-HÛÅ-ŸÛ-ºIÛG-»ôP-fzÅ-ˆÛ-z;º-¤ô¾-GmP-z-hï-z¸P-xôGÅ-ˆÛ-Dô¼-»ÞG-zCæm-fzÅ-GmP-GÛ-»ôh-q¼-PôÅ-º²Ûm-‚ïh-ˆÛ-»ôh-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།