zôh-¼P-z®m-Vïh-ÇÀôz-yâG-¾Å-ºGݾ-±ôGÅ-qÅ-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-ŸÛG-Çtï¾-»ôh-ºhÝG


2003-10-16
Share

{}ü üzôh-ˆÛ-Vz-ÆÛh-z®ôm-q-z®ßm-¤-wÞm-±ôGÅ-ZÛ-Oôm-hP-n¤-Oô¾-¿Ë-¤ô-GZÛÅ-GP-¤HôGÅ-JÀôh-z=ô¾-»ôP-fzÅ-ÅÞ-zôh-¼P-z®m-Vïh-ÇÀôz-yâG-¾Å-ºGݾ-±ôGÅ-qÅ-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-»ôh-ºhÝG hï-»P-Í-¼Û-mÝz-zMãh-;-¾Û-wô¼-mÛ-»ºÛ-¤Pº-ÇkïºÛ-Åm-b-zz-¼-G®ßG-¾G-ÇÀôz-I-Vïm-¤ôºÛ-ZÛm-¼ïºÛ-Gż-ºHã¼-zMãh-¾¤-mÅ-D-Å-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-z¼-GŸÛGÅ-m- DÞ¾-hï¼-»ôh-qºÛ-zôh-¼P-z®m-Vïh-ÇÀôz-yâG-¾Å-ºGݾ-±ôGÅ-qºÛ-Å-GmÅ-mÅ-Gô-zOÛGÅ-‚Å-qºÛ-ºôG-Å-DÞ¾-hïºÛ-¼ÛG-GŸÝP-ºi-¤Ûm-HÛ-¿eï-GmÅ-±ôGÅ-DP-ŸÛG-»ôh-q-hïºÛ-¤hÝm-±ôGÅ-¤Û-zTß-zŸÛ-¼ïÅ-¤ôÅ-ˆÛÅ-ZÛm-IPÅ-zTß-zŸÛºÛ-¼ÛP-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-»ôh-ºhÝG- GôP-ŸÝÅ-ÇÀôz-yâG-±ôGÅ-qÅ-fïPÅ-ºhÛºÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-hGôÅ-hôm-mÛ-M-mG-GŸÝP-mÅ-zôh-ˆÛ-I-zŸÛ-z®ôm-DP-mP-z®ôm-zTßG-‚Å-»ôh-qºÛ-zôh-qºÛ-Vz-ÆÛh-z®ôm-q-z®ßm-¤-wÞm-±ôGÅ-ZÛ-Oôm-¾GÅ-hP-n¤-Oô¾-¿Ë-¤ô-¾GÅ-n¤-GZÛÅ-ºy¾-hÝ-JÀôh-z=ô¾-»ôP-fzÅ-Vïh-»Ûm-q-¼ïh- GôP-ŸÝÅ-z®ßm-¤-GZÛÅ-hï-ÇS-xÛ-¾ô- 1992 ¾ô¼-zôh-¼P-z®m-HÛ-Ç+h-ºzôh-Mz-q¼-zdïm-º²Ûm-z¸ÞP-GÛÅ-z®ôm-zTßG-‚Å-q-ÁÛG-»Ûm-q-hP-Ç+zÅ-hï¼-z®ßm-¤-zTß-zŸÛ-z®ôm-zTßG-‚Å-qºÛ-DôPÅ-mÅ-GTÛG-ºhÅ-IôP-Hã¼-q-¾Å-hï-¤Ûm-DôP-GZÛÅ-wÞh-±P-¤-JÀôh-z=ô¾-zbP-¸Ûm-»ôh-q-¼ïh- FÛ¤Å-zTh-hÝÅ-z;G-¿e¼-m-DôP-GZÛÅ-xÛ-¾ô- 2005 ¾ô¼-JÀôh-z=ô¾-GbôP-Mã-»Ûm-q-¼ïh- fïPÅ-ºhÛºÛ-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-¾Å-ºGݾ-Ç+zÅ-ÇÀôz-yâG-±ôÅ-GÝ-fÞP-hP-Çeôh-fÞP-¼Å-q-hï-ºi-Hôm-q-hP-±P-¤ºÛ-Ç+ï-¾-z®ôm-q-±ôºÛ-¤ÛP-¢¼-ºEï¼-z-hP-DG-TÛG-mÅ-D-¼Å-Hôm-q- »P-ºGº-ÁÅ-mÅ-M-¤ÛºÛ-h¤G-¤Û-»Ûm-DÞ¾-‚Å-q-ÅôGÅ-FzÅ-Çeôm-HÛ-¾¤-mÅ-¤Û-¤P-±ô¼-zôh-mP-GÛ-z®ôm-qºÛ-GmÅ-ÇePÅ-Pô-vôh-‚Å-»ôh-ºhÝG- hï-mÅ-¼Û¤-qÅ-¼ïÅ-G¸º-¿ËG-qºÛ-ZÛm-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-Iâz-qÅ-XïÅ-ÅÞ-Å-DÞ¾-DG-¾-zôh-hôm-iÛ¾-zOGÅ-‚Å-q-hP-ºƒï¾-¤Û-¤P-±ô¼-zôh-hôm-fôG-Mz-zBô¼-hP-Åô-ÅôºÛ-ÆÛh-GŸÝP-¾ºP-hï-hôm-ŸÝ-Ç+ݾ-‚ïh-hGôÅ-qºÛ-ºzôh-Ç+ݾ-HÛ-iÛ¾-zOGÅ-ÁÝGÅ-Vï-Çtï¾-fÞz-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-Gô-zOÛGÅ-GmP-¤Dm-¤Û-J˾-¤m-iô-²Å-ºIï¾-zXôh-‚ïh-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།