Í-¼ÛºÛ-ÆÛh-º²Ûm-¤VôG-hP-ZÛ-ÈôP-GÛ-ÆÛh-„Àôm-¤VôG-¤W¾-ºyh-GmP-»ôh-qü


2003-10-17
Share

{}ü üÍ-¤Û-¼Û-;ºÛ-ÆÛh-º²Ûm-zÞ-ÁÝ-¤VôG-GÛ- Íï-ÁÛ-»-»Þ¾-Iâ-DG-GÛ-mP-ZÛm-iâG-¼ÛP-GÛ-GŸÝP-ºƒï¾-G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-hï-zŸÛm- hï-¼ÛP-ZÛ-ÈôP-GÛ-ÆÛh-„Àôm-;ôÍÛ-²â¤Û-hP-¤W¾-ºyh-ˆÛÅ-hzÞ-º²âGÅ-GmP-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG hï-»P-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-ÆÛh-º²Ûm-Wô¼W-zÞ-ÁÝ-¤VôG-hï-¼ÛP-ZÛ-ÈôP-GÛ-M¾-Å-=ô;-;Û»ô¼-wïzÅ-º‚ô¼-HÛÅ-ÆÛh-„Àôm-WâaÛ-VÛ¼ô- ;ôÍÛ-²â¤Û-hP-¤W¾-ºyh-GmP-Ç+zÅ- ÍÛ-¼G-¾-¼ôGÅ-hPÞ¾-hP-h¤G-¤Û-GbôP-xôGÅ- ‚P-;ô-¼Û-»ºÛ-lݾ-ym-¤±ôm-VºÛ-Gmh-hôm-ÅôGÅ-z;º-zÇkݼ-GmP-ºhÝG- D-Å-º²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-zhï-ºWGÅ-¿Ëm-±ôGÅ-mP- Í-¤Û-¼Û-;Å-ÍÛ-¼G-GÛ-º²âGÅ-Cæm-ÇÀ¼-GÅôºÛ-IôÅ-GŸÛ-zbôm-q¼- uÛ-¤ôÅ-M¾-D-fôz-q-hï-¾- ZÛ-ÈôP-GÛÅ-hqôm-¼ÛGÅ-ÁÛG-mÅ-hGº-zÅÞ-ŸÝÅ-bï- hïºÛ-ÇezÅ-ˆÛÅ-ZÛ-ÈôP-GÛÅ-ÍÛ-¼G-mP-ŸÛ-zhï-ÆâP-Bôz-Vïh-h¤G-¤Û-GbôP-MãºÛ-¾¤-zÞ-z¸ôÅ-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-ºhÝG-¾- »P-¾ô-XïÅ-¤¼-ÍÛ-¼G-GÛ-º²âGÅ-Cæm-ÇÀ¼-GÅôºÛ-hôm-hÝ- ZÛ-ÈôP-GÛÅ-Í-ÇKô¼-fï¼-ºzÞ¤-Vïm-¤ô-GTÛG-hP-xïh-;ºÛ-¼ôGÅ-hPÞ¾-GmP-MãºÛ-Ÿ¾-zŸïÅ-ˆP-GmP-ºhÝG- »P-ZÛ-ÈôP-GÛ-M¾-Å-=ôG-»ô¼-»ôh-qºÛ-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-GŸÝP-±z-¤hÝm-¾- ¤Û-IPÅ- 50 ®¤-ºhÝ-º²ô¤Å-‚Å-bï- DôP-±ôÅ-Í-¼ÛºÛ-ÆÛh-º²Ûm-zÞ-ÁÝ-Í-¼Û¼-xÛ¼-¾ôG-hGôÅ-qºÛ-Pô-Lô¾-Q¤-zÇeôm-‚Å-ºhÝG- Í-¼ÛºÛ-ÆÛh-º²Ûm-zÞ-ÁÝ-¤VôG-GÛÅ-ZÛ-ÈôP-mP-GÛ-G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-XïÅ-ÅÞ-wÛ-¾Ûq-qÛmÅÛ-hP-fï»ï-¾ïm-i- ÅÛP-JË-qÞ¼- ÍÛm-iô-aï-ÁÛ-»- ÍôÅô-=ô-¾Û-»-zTÅ-¾-GŸÝP-ºƒï¾-G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-hÝ-¼Û¤-zŸÛm-wïzÅ-Mã-»Ûm-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།