M-G¼-mP-ÈÛm-lݺÛ-VôÅ-¾ÞGÅ-¤FïGÅ-z¸ÞP-z-hP-Zïm-dôGÅ-¤Û-ÇoºÛ-hz¼-GhôP-fÞG-‚ãP-»ôh-qü


2003-10-17
Share

{}ü üÈÛm-lݺÛ-VôÅ-¾-hh-GÝÅ-ŸÝ-¤Dm-±ôÅ-ÈÛm-lݺÛ-¿Ë-¼×¤-HÛÅ-ºFâPÅ-»Þ¾-GmÅ-Vïm-hÝ-¯ÛÅ-qºÛ-M-G¼-‚P-xôGÅ-IôP-Eï¼- Í-»ô-l-»- »Û-Zï-ºyÛÅ-¾-º²¤-JÀÛP-ÈÛm-lݺÛ-VôÅ-±ôGÅ-ˆÛÅ-h-¼ÛP-ÈÛm-lݺÛ-ºhÝ-º²ô¤Å-ÁÛG-Gô-OÛG-‚Å-qºÛ-mP-ÈÛm-lݺÛ-VôÅ-¾ÞGÅ-¤FïGÅ-z¸ÞP-z-hP-Zïm-dôGÅ-¤Û-ÇoºÛ-hz¼-GhôP-fÞG-‚ãP-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG Í-»ô-l-»¼-ÈÛm-lÝ-VôÅ-¾ÞGÅ-¤FïGÅ-z¸ÞP-z-ÇeôP-FG-¤P-qô-ºhÝ-º²ô¤Å-‚ïh-Ç+zÅ- Å-GmÅ-Zïm-dôGÅ-¤Û-ÇoÅ-¤ÛG-VߺÛ-hÝ-½ÀâP-zbP-z-hP-Vß-¤hº-ºwïm-qÅ- ÈÛm-lÝ-z-hï-±ôÅ-Zïm-dôGÅ-¤Û-Ço¼-lô-ºwïm-¼ïÅ-‚Å-bï-¸ÛP-ºFâGÅ-hÝÅ-»Þm-Vß-±ôh-xïh-;-fÞG-ˆP- ¤fº-¤-Zïm-dôGÅ-¤Û-ÇoÅ- ÈÛm-lݺÛ-VôÅ-¾-hh-GÝÅ-‚ïh-¤Û- 1500 ®¤-º²Ûm-z¸ÞP-GÛÅ-uÛ-uôh-Çoݤ-ºDô¼-mÅ-zTßGÅ-mÅ-Å-GmÅ-GŸm-¾-ºô¼-ºiïm-‚ïh-fÞz-ºhÝG- »P-Í-»ô-l-»ºÛ-Zï-ºyÛÅ-ˆÛ-IôP-Eï¼-ŸÛG-ˆP-ÈÛm-lݺÛ-VôÅ-¾ÞGÅ-¤FïGÅ-z¸ÞP-z-VÛG-FÛ-iâG-ÇeôP-®¤-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-»ôh-q-¼ïh- hï-ÇS-Í-»ô-l-»ºÛ-Å-GmÅ-hï¼-ÈÛm-lݺÛ-¿Ë- ¼×¤-HÛ-¿Ë-DP-ŸÛG-»ôh-¼ÞP- hï-zŸÛm-hÝÅ-¼zÅ- 16 mP-D-VïÅ-Gbô¼-zÁÛG-zbP-Çeï- D-VïºÛ-xG-±¾-DP- Ç~Ç~-¼Û-¤ÅÛ-WÛl- Gż-zŸïPÅ-‚Å-¾ÞGÅ-ÈÛm-lÝ-z-±ôÅ-»Ûh-VïÅ-‚Å-mÅ-xÛ-¾ô- 1992 ¾ô¼-ÈÛm-lݺÛ-VôÅ-¾ÞGÅ-¤FïGÅ-z¸ÞP-z-ÇeôP-FG-¤P-qôÅ-D-VïºÛ-xG-±¾-DP-hï-Gbô¼-zÁÛG-zbP-Çeï- ÈÛm-lݺÛ-¿Ë-DP-Gż-zŸïPÅ-hGôÅ-qºÛ-hGôÅ-ºhÝm-zbôm-z-mÅ-z¸ÞP-h-z¼- M-G¼-HÛ-ÈÛm-lÝ-hP-D-VïºÛ-hz¼-¸ÛP-ºFâG-¾m-¤P-fÞG-qºÛ-mP-¤Û-¤P- 2000 ¿ËG-ÆôG-Bôm-‚ãP-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།