z¾-»Þ¾-mP-‚ÛÅ-q-VïÅ-¤P-qô¼-h;º-ÇkÝG-±h-¾Å-ºhÅ-q-»ôP-hP-»ôP-zŸÛm-»ôh-qü


2003-10-17
Share

{}ü üz¾-»Þ¾-mP-ºhÅ-qºÛ-¾ô-Pô-GZÛÅ-¼ÛP-¤ºôºÛ-XïÅ-ºƒPÅ-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-GÛ-Pô-¾ôG-¸ÛP-ºFâG-ÇS¼-¾Å-ÁÝGÅ-iG-Vï-¼Þ-zbP-z-hP- hÝÅ-¤±ßPÅ-M¾-uÛºÛ-Å-DÞ¾-GŸm-DG-mP-h¤G-ºFâG-»ô-¾PÅ-Vïm-qô-‚ãP-z¼-zdïm- z¾-»Þ¾-mP-‚ÛÅ-q-VïÅ-¤P-qô¼-h;º-ÇkÝG-±h-¾Å-ºhÅ-q-»ôP-hP-»ôP-zŸÛm-qºÛ-GmÅ-ÇePÅ-ÇoP-VßP-hÝ-¾ÞÅ-¾ÞGÅ-º²¤-JÀÛP-¤Z¤-£ï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-‚ÛÅ-qºÛ- fïzÅ-¯-DP-mÅ-GÅÞPÅ-GmP-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG z¾-»Þ¾-mP-ÇSôm-ºGôG-fÞz-qºÛ-mh-¼ÛGÅ-ˆÛÅ-Aïm-qÅ-‚ÛÅ-q- 235 ®¤-ZÛm-¿e¼-Aïm-ºhÅ-ÅÞ-ºIô-ºÛ-»ôh-q-hP- »P-‚ÛÅ-q-zM-V- 40 ®¤-¾-¸Å-zTßh-ºhïP-PïÅ-¤Û-ºfôz-qºÛ-h;º-ÇkÝG-ºyh-zŸÛm-q-hP-hï-zŸÛm-‚ÛÅ-q-zM-V- 40 ®¤-¾-GŸÛ-¼Û¤-ÇÀôz-¢ôP-GÛ-Gô-Ç+zÅ-ºfôz-ˆÛ-¤ïh-¾ÞGÅ-ÅôGÅ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།