zôh-¼P-BôP-¿YôPÅ-VôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-G®ô-Gż-q-ºhï¤Å-fôm-‚ãP-»ôh-qü


2003-10-17
Share

{}ü üzôh-¼P-BôP-¿YôPÅ-VôÅ-±ôGÅ-±ôGÅ-Vïm-zMh-q-±ïÅ- 14 ZÛm-zôh-ˆÛ-M¾-Å-¿Ë-ż-±ßGÅ-mÅ-¼ïÅ-G¸º-q-ÅPÅ-ZÛm-ºWâG-OÛ¾-»ôh-q-hP- ±ôGÅ-ºhÝ-±ßGÅ-¤-fG-±ôGÅ-zŸÝGÅ-ºfÞÅ-¤Û-±P-mÅ-zôh-¼P-BôP-¿YôPÅ-VôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-G®ô-ƒôG-¤Û-‚¤Å-q-„Àô-IôÅ-h¤-q-hï¼-im-GÅô-ŸÝÅ-»ôh-q-hP-ºƒï¾- DôP-GÛ-±z-bà-±ôGÅ-G®ô-Gż-q-»P-ºhï¤Å-fôm-‚ãP-»ôh-TÛP- ¼ïÅ-G¸º-q-ÅPÅ-ZÛm-Iâz-DP-fÞz-zÇem-¤DÅ-Oæz-zôh-¼P-BôP-¿YôPÅ-VôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-G®ô¼-ºhï¤Å-zÇ+ô-‚Å-»ôh-q-hP- dG-ƒG-¼Ûm-qô-Vï-ÅôGÅ-¤Û-IPÅ-zTß-GÅÞ¤-®¤-±ôGÅ-G®ô-GŸôm-q¼-ºhï¤Å-zÇ+ô-‚Å-»ôh-q-¼ïh

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།