zôh-ˆÛ-IGÅ-Tm-Vz-ÆÛh-z®ôm-q-PG-hzP-ÅPÅ-Oô¾-¾GÅ-z®ôm-DP-mÅ-JÀôh-z=ô¾-‚ãP-bï-¾ô-GTÛG-ºDô¼-HÛ-»ôh-qü


2003-10-17
Share

{}ü üxÛ-¹-zTß-qºÛ-±ïÅ- 17 ZÛm-¤ô-hï-mÛ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-ǨÅ-zTôÅ-ˆÛ-¤ÛP-fôG-mÅ-z®ôm-DP-mÅ-JÀôh-z=ô¾-zbP-zºÛ-zôh-ˆÛ-IGÅ-Tm-Vz-ÆÛh-z®ôm-q-PG-hzP-ÅPÅ-Oô¾-¾GÅ-z®ôm-DP-mÅ-JÀôh-z=ô¾-‚ãP-bï-¾ô-GTÛG-ºDô¼-HÛ-»ôh-qºÛ-ZÛm-¤ô-ŸÛG-»Ûm-q-hP- hï-ZÛm-Gb¤-JÀïP-Ÿ¾-q¼-HÛ-¾ï-±m-fôG-PG-hzP-ÅPÅ-Oô¾-¾GÅ-ˆÛÅ-DôP-¼P-z®ôm-DP-mÅ-JÀôh-z=ô¾-‚ãP-XïÅ-¼P-EÛ¤-hÝ-mP-¤Û-Çtäm-Vïh-±ô-hP-fÞGÅ-yh-‚ãP-zºÛ-º±ô¼-z-ŸÛG-¤-bôG-¼P-hzP-fôz-qºÛ-º±ô¼-z-¤-‚ãP-z-ÅôGÅ-ˆÛ-¥ôP-±ô¼-hP-hï-XïÅ-Í-¼ÛºÛ-mP-wïzÅ-mÅ-¼P-hzP-fôz-qºÛ-º±ô¼-z-ÁÝGÅ-Vïm-ŸÛG-‚ãP-bï- ¼Û¤-zŸÛm-»ô-¼ôz-»Þ¾-Iâ-¤P-qô-ŸÛG-mP-wïzÅ-mÅ-©ôP-½‰ôh-GÅh-q-¿e¼-HÛ-º±ô¼-ÇoP-‚ãP-zºÛ-¥ôP-±ô¼-GÅÞP-zŸG-¾- ¿ËG-q¼-hÝ-zôh-ˆÛ-VôÅ-ÆÛh-GZÛÅ-ˆÛ-hzÞ-FÛh-7GôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-fôG-¤¼-Ÿ¾-¤W¾-zºÛ-Ç+zÅ-ˆÛ-º±ô¼-z-ÅôGÅ-GhÅ-qºÛ-¾ô-GTÛG-mP-DôP-¼P-GÛ-¤fôP-±ß¾-hP-¥ôP-±ô¼-ÅôGÅ-GÅÞP-GmP-zŸG-

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།