M--G¼-HÛ-M¾-ÆâPÅ-„Àôm-Vïm-¤VôG-GÛÅ-M-mG-GŸÝP-mÅ-M-G¼-hP-¿Ëm-hÝ-¤²º-¤fÞm-HÛ-ºƒï¾-z-GmP-ºhôh-ºhÝG-TïÅ-GÅÞP-zŸG


2003-10-30
Share

{}ü üM-mG-mÛ-M-G¼-HÛ-mÝÅ-q-Tm-HÛ-hI-ÍP-hP-qô-hï-¼ïh-TïÅ-M-G¼-HÛ-M¾-ÆâPÅ-„Àôm-Vïm- Wô¼W-w×¼-aa-iïÅÛ-¤VôG-mÅ-¾ô-¿S-®¤-GôP-GÅÞP-»ôh-ˆP- hï-¼ÛP-DôP-mÅ-M-mG-GŸÝP-mÅ-M-G¼-hP-¿Ëm-hÝ-¤²º-¤fÞm-HÛ-ºƒï¾-z-GmP-ºhôh-ºhÝG-TïÅ-GÅÞP-zŸG hï-»P-¿kÛ-¾Û-Gż-q-mÅ-w×-¼m-ÅÛ-Gż-ºHã¼-¾Å-DP-mÅ-hï-¼ÛP-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-z¼-GŸÛGÅ-m- M-G¼-HÛ-M¾-ÆâPÅ-„Àôm-Vïm-Wô¼W-w×¼-aa-iï-ÅÛ-¤VôG-mÅ-„ËÛ-„ËÛ-ÅÛ-Gż-¾Å-DP-¾- M-mG-mÅ-M-G¼-hP-¤Z¤-hÝ-¤fÞm-OÛ¾-h¤-¸z-GmP-ºhôh-ºhÝG- ‚Å-®P- xôGÅ-GTÛG-mÅ-¤fÞm-OÛ¾-HÛ-¾GÅ-q-zbP-hÝÅ-P-±ôÅ-ˆP- ¤²º-¤fÞm-HÛ-»-¾m-vôh-Mã-hï-G¾-Vïm-qô-ŸÛG-»Ûm-q¼-PÅ-»Ûh-VïÅ-‚ïh-ˆÛ-»ôh-TïÅ-GÅÞP-zŸG- xÛ-¾ô- 1998¾ô¼-M-G¼-GŸÝP-mÅ-lݾ-ym-Gô-¤±ôm-±ôh-z¿e-GmP-hGôÅ-qºÛ-Mã-¤±m-ºIï¾-zXôh-GmP-Ç+zÅ- M-mG-GÛ-M-G¼-HÛ-mÝÅ-q-hP-¿km-qºÛ-hI-ÍP-hP-qô-hï-»Ûm-Ç+ô¼-DôP-mÅ-GÅÞP-»ôh-q-h-V-hGôPÅ-±ß¾-hï¼-ºHã¼-z-»ôh-¤ïh-q¼- „ËÛ-„ËÛ-ÅÛ-mÅ-zT¼-ºiÛ-ŸÝÅ-q¼- DôP-mÅ- M¾-Dz-ˆÛ-M¾-ÆâPÅ-fôG-mÅ-zÁh-m-hPôÅ-»ôh-GmÅ-ÇePÅ-hï-ºi-ŸÛG-VGÅ-»ôh-®P- PºÛ-zŤ-„Àô¼-ºHã¼-z-ºIô-ÆÛh-»G-»ôG-¤-¼ïh-TïÅ-GÅÞP-zŸG- hï-zŸÛm-DôP-mÅ-ÆÛh-„Àôm-Í-‡¾- „ËÛ-È-¼Û- ¶W-q»Û-¤VôG-Zï-ÇSôm-xÛ-¹- 6qºÛ-mP-M-mG-mP-G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-hÝ-wïzÅ-qºÛ-XïÅ-ÅÞ-M-h;¼-mG-GZÛÅ-ˆÛ-¤fÞm-OÛ¾-hï-»P-z¸P-hÝ-xÛm-qºÛ-±ô¼-ÇoP-‚ãP-»ôh-q-¼ïh-TïÅ-GÅÞP-zŸG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།