M-G¼-hP-z¾-»Þ¾-HÛ-VߺÛ-fôm-BïÅ-¿Ëm-DP-GÛ-VïÅ-¤fôºÛ-hqôm-¼ÛGÅ-hz¼-IôÅ-¤ô¾-GmP-zŸÛm-»ôh-qü


2003-10-30
Share

{}ü üz¾-»Þ¾-HÛ-mÝz-xôGÅ-DÞ¾-¾- M-G¼-GŸÝP-GÛÅ- Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-^ô-¾¼- fï¼-ºzÞ¤-GTÛG-ºIô-Iôm-zbP-Çeï- ¤×ï-JË-¶=-600 f¤-q-‚Å-qºÛ-JÀôG-ÁÝGÅ-¤Dô-ºhôm-Vïh-hÝ- Vß-JÀôG-º²âGÅ-zCæm-‚ïh-xÛ¼- M-G¼-hP-z¾-»Þ¾-HÛ-VߺÛ-fôm-BïÅ-¿Ëm-DP-GÛ-VïÅ-¤fôºÛ-hqôm-¼ÛGÅ-hz¼- zhÝm-yG-ºhÛºÛ-¼ïÅ-G¸º-¤ÛG-h¤¼-ZÛm-mÅ-z¸ÞP-IôÅ-¤ô¾-GmP-zŸÛm-q-»Ûm-q-¼ïh h-¿eºÛ-ºV¼- ¤ôÅ-¤fÞm-‚ãP-zºÛ-mP-hôm-DG- »ÛG-fôG-bà-wz-¤ïh-ˆP- ºV¼-GŸÛ-hPôÅ-ÅÞ-¾G-zÇe¼-fÞz-hP-fÞz-¤Ûm- M-G¼-HÛ-xôGÅ-mÅ-ŸÛz-ºWâG-GmP-Mã-fG-GTôh-‚ãP-»ôh-q-¼ïh- »Ûm-mºP- »Þ¾-GZÛÅ-hz¼-HÛ-ºV¼-GŸÛ-hï-¾- ;Ùº¾- ¤;-ÅÛ-hP- ¾×ï-aÛm-HÛ-h¤¼-qôºÛ-¿e-z-º²Ûm-¤Dm- z¾-»Þ¾-HÛ-h¤¼-ÁôG-±ôGÅ-qÅ-M-G¼-hP-z¾-»Þ¾-HÛ-GŸÝP-ºƒï¾-hqôm-¼ÛGÅ-hz¼- z¾-»Þ¾-HÛ-M¾-źÛ-mP-h-¿e-Ç+ôP-±ôGÅ-GmP-zŸÛm-qºÛ-IôÅ-¤ô¾-hï-mÛ- GŸÛ-¯ºÛ-FÛ¤Å-hP-ºG¾-ŸÛP- z¾-»Þ¾-HÛ-°-FÛ¤Å-hP-¤Û-¤fÞm-q¼- »-P-Bï-ºôÅ-qºÛ-‚-uôh-TÛG-¼ïh-ŸïÅ-Bôm-zXôh-iG-qô-‚Å-»ôh-q-¼ïh- z¾-»Þ¾-HÛ-xôGÅ-ºG¾-h¤¼-ÁôG-±ôGÅ-q-hï-»ÛÅ- M-G¼-hP-z¾-»Þ¾-hz¼- ¼P-‚ãP-VߺÛ-mÝÅ-qºÛ-Gbï¼-¤²ôh-¤Z¤-hrôh-‚ïh-MãºÛ-fh- IôÅ-¤fÞm-ºWôG-xÛ¼-z¾-»Þ¾-HÛ-°-FÛ¤Å-GŸÛ¼-z¸ÞP- z¾-»Þ¾-HÛ-IôÅ-±ôGÅ-ºôG-¤ºÛ-DôPÅ-ˆÛ-±ôGÅ-¤Û- 205ºÛ-DôPÅ-mÅ-ZÝP-¤f¼-±ôGÅ-¤Û-GÅÞ¤-V-GZÛÅ-ˆÛÅ-¤P-¤ôÅ-VôGÅ-¤Vm-vôh-hGôÅ-ˆÛ-»ôh-®P- Gmh-hôm-hïºÛ-fh-»Þ¾-GZÛÅ-hz¼-IôÅ-¤fÞm-¤-zŸG-GôP-¾-z¾-»Þ¾-HÛ-IôÅ-±ôGÅ-¾-zÇeàm-bï-Gô-zÇkݼ-‚ïh-hGôÅ-ˆÛ-¼ïh-ŸïÅ-Mã-¤±m-iPÅ-ˆÛ-»ôh-q-¼ïh

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།